Obavijest maslinarima! 25.09.2014.

Bilježi se i dalje jak let maslinine muhe a pregledom uzoraka plodova utvrđena je jaka zaraza ličinkama 3: generacije (I. i II. stadij). Postotak nove zaraze kreće se od 10 pa do 50% i više. Preporuča se izvršiti kemijsku zaštitu svih rodnih stabala, jednim od pripravaka koji imaju dozvolu za tu namjenu:

Pripravci čija je aktivan tvar: deltametrin (Decis 2,5 EC – karenca 7 dana)

dimetoat (Rogor 40, Chromgor 40, Perfekthion, Ritam, Chromogor – karenca 42 dana)

Nakon primjene pripravaka a prije berbe maslina treba se pridržavati karence. Izbor pripravka prilagoditi vremenu planirane berbe, odnosno karenci (ranija bebra – kraća karenca).

Vremenske prilike povoljne su za razvoj i širenje bolesti poznate pod nazivom paunovo oko te je potrebno izvršiti zaštitu pripravkom na osnovi bakra trgovačkog naziva Neoram WG (karenca 14 dana). U mladim maslinicima ili u nasadima gdje zbog izostanka roda neće biti berbe mogu se koristi pripravci sa dužom karencom – Cuprablau Z, Cuprablau Z ultra, Nordox 75 WG, Nordox super 75 WG, Kocide DF.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

NAPOMENA!

Nakon tretiranja potrebno je ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Praznu ambalažu koja ostaje nakon upotrebe sredstava za zaštitu bilja poropisno zbrinuti.

                                                                       Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.
e-mail: Gordana.Kozaric-Silov@savjetodavna.hr

 
 
 

Pripremi za ispis