Obavijest proizvođačima mandarina! 04.09.2014.

Upozoravaju se proizvođači mandarina da je proteklih dana intenziviran  let mediteranske voćne muhe (Ceratitis capitata) na području cijele Dubrovačko-neretvanske županije. Mediteranska voćna muha pravi štete kad plodovi mandarina i drugih agruma prelaze iz zelene u žutu boju.

Obzirom da vremenske prilike pogoduju razvoju ovog štetnika potrebno je napraviti zaštitu nasada poglavito na području grada Metkovića, općina Kula Norinska i Dubrovačko primorje.  

Za zaštitu od navedenog štetnika u RH registrirani pripravci su na osnovi: dimetoata ( Rogor 40, Chromgor 40, Calinogor, Perfekthion)- karenca 35 dana acetamiprida ( Mospilan SP) –  karenca 21 dan

Succes bait (pripravak na osnovi spinosada i atraktanta)- karenca 4 dana. Za uspješnu primjenu ovog pripravka potrebno je provesti tretiranje istovremeno na većem području. Tretira se stablo u obliku trake uz utrošak 20-25 l/ ha škropiva , tako da se tretira 40% nasada. Tretiranje ponavljati u razmacima 7-10 dana.

Prilikom izbora insekticida strogo voditi računa o karenci.

Zaštitu obaviti za mirna vremena prema uputama na etiketi sredstva za zaštitu bilja. Svako tretiranje evidentirati, a ambalažu zbrinuti na propisan način!

 Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti ili primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH. Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 Ivana Tomac Talajić dipl.ing.agr.
E-mail:Ivana.Tomac.Talajic@savjetodavna.hr

 

 

 

Pripremi za ispis