Obavijest maslinarima! 25.08.2014.

Maslinarima koji su dosad za suzbijasnje maslinine muhe koristili prevnetivnu metodu zatrovanih mamaka preporuča se nastaviti sa istom koristeći gotov mamak Eco trap ili pripravak Succes bait (spinosad+atraktant), prema priloženoj uputi.

Maslinina muha se može suzbijati i tretiranjem cijele krošnje. Ova metoda je opravdana kada je zaraženo 10-15 % plodova, a prije primjene uputno je plodove pregledati.

Za ovu namjenu dozvolu imaju pripravci čija je aktivan tvar:

dimetoat (Rogor 40, Chromgor 40, Perfekthion, Ritam, Chromogor) i deltametrin (Decis 2,5 EC).

Kod odabira pripravaka treba voditi račun da deltametrin spada u skupinu sintetskih piretroida koji slabije djeluju kod viših temperatura.

Vremenske prilike povoljne su za razvoj i širenje bolesti poznate pod nazivom paunovo oko te je potrebno izvršiti zaštitu pripravkom na osnovi bakra trgovačkog naziva Neoram WG.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

NAPOMENA!

Nakon tretiranja potrebno je ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Praznu ambalažu koja ostaje nakon upotrebe sredstava za zaštitu bilja poropisno zbrinuti.

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 16.09. 2014. u Primoštenu Burnom (kod zadruge) od 11:30 -13:00 i u Drnišu lokalitet Cecela od 14:30-16:30.

                                                                       Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.
e-mail: Gordana.Kozaric-Silov@savjetodavna.hr

 
 

Pripremi za ispis