Obavijest za vinogradare 17.07.2014.

Preporučujemo zaštitu od plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) koristeći se pripravcima: Ridomil Gold Plus, Cursate B, Galben C i dr.

Za pepelnicu (Uncinula necator) upotrijebiti jedan od pripravaka: Crystal, Stroby DF, Falcon 460EC, Talendo, Nativo 75WG, Domark 40ME, Collis, Folicur EW250 i dr. Ako je u vinogradu jaka infekcija sa pepelnicom navedenim pripravcima dodati pripravak na osnovi sumpora: Sumpor SC, Chromosul 80, Kalinosul 80WG, Thiovit Jet.

Evidentirati prskanje i prije upotrebe pročitati uputu proizvođača.

Mara Maglić, dipl. ing. agr.
E-mail: Mara.Maglic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis