Obavijest voćari! 13.06.2014.

U nasadima jabuka izvršiti zaštitu prije najavljenih oborina pripravcima kontaktnog djelovanja kao što su Merpan, Captan, Dithane, Star 80 WP ,Mankozeb, Delan, Polyram dok u zaštiti protiv pepelnice mogu se koristiti pripravci na osnovi sumpora ali pazeći na vrijeme primjene jer mogu pri visokim temperaturama izazvati fitotoksičnost.

Visoke temperature pogoduju i razvoju crvenog voćnog pauka pa pratiti njegov razvoj i po potrebi primijeniti jedan od akaricida.

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom. Paziti na preporučene doze i koncentracije, također miješanje pripravaka kao i vrijeme primjene i dozvoljeni broj tretiranja u toku jedne vegetacijske sezone.

Obavezno voditi evidenciju o primijenjenim sredstvima za zaštitu bilja a ambalažu propisno zbrinuti.

Mira Živković,dipl.inž.
Mira.Zivkovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis