Obavijest voćarima! 11.06.2014.

Meteorolozi najavljuju za naredno razdoblje kišovito vrijeme.

Preporuka je ponoviti zaštitu nasada jabuka protiv krastavosti i pepelnice.

Od fungicida koristiti sistemike: Punch 10 EV ili Indar 5 EW ili Baycor 25 WP, Score 250 EC, Systane 12 E i sl. u kombinaciji s preventivnim: Dithane M-45 ili Star 80 WP ili Mankonor ili Mankokal ili Stoper ili Captan 50 ili Merpan 50 WP.

Koristite one preparate koji ste do sada najmanje puta koristili.

Izbojke zaražene pepelnicom potrebno je mehanički odstranjivati.

U nasadima šljiva preporučamo provesti zaštitu protiv narančaste pjegavosti i šupljikavosti lista.

Protiv šupljikavosti lista registrirani su pripravci na osnovi kaptana (Captan 50, Captan WP 50 ili Merpan 50 WP ili Stoper ili Merpan 80 WDG, Captan 80 WG).

Protiv narančaste pjegavosti šljive dozvolu imaju pripravci na osnovi kaptana, mankozeba i folpeta (Dithane M-45, Mankozeb, Star 80 WP, Cadillac 80 WP, Futura 50 WP, Folpan 50 WP).

I dalje kontrolirati pojavu lisnih ušiju na voćkama i postupiti prema prethodnim preporukama.

Obratite pozornost je pojavu crvenog voćnog pauka na jabukama. U slučaju nalaza 5 i više pauka po listu potrebno je provesti tretiranje. Može se primijeniti: Envidor SC 240, Demitan, Zoom 11 SC, Nissuron 10 EC, Ortus 5 SC, Vertimec 018 EC, Kraft.

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu koja se dobije prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja.

Obavljeno tretiranje uvedite u evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Potrebno je najmanje navesti trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, kulturu koja se tretira, količinu primijenjenog sredstva te veličinu tretirane površine (Pravilnik o uspostavi akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida – NN br. 142/12; Zakon o održivoj uporabi pesticida – NN br. 14/14).

Ne zaboravite na obavezu pravilnog postupanja s praznom ambalažom od sredstava za zaštitu bilja.

Martina Orešković, dipl. inž. agr.
e-mail: Martina.Oreskovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis