Obavijest proizvođačima kupusa ! 06.06.2014.

Prema najavama meteorologa za slijedeći tjedan predviđa se porast temperatura, takovo vrijeme omogućit će uvjete za sadnju kasnog kupusa i ostalih kupusnjača. Zaštitu protiv korova u kupusu i nekim drugim kupusnjačama moguće je provesti herbicidima navedenim u tablici 1

Tablica 1.

Djelatna tvar
Naziv preparata
Namjena
Doza l,kg/ha
Dozvole za
Ostale kupusnjače
 
 
Metazaklor
 
 
Butisan S
Suzbijanje jednogodišnjih travnih, širokolisnih korova,8-10 dana nakon presađivanja
 
 
 
2-2,5
 
Crveni kupus
 
Napropamid
 
 
Devil* ,Devrinol 45 FL, Razza*
Suzbijanje jednogodišnjih travnih, širokolisnih korova, inkorporacija na 2-5 cm
 
 
2-4
 
 
Kelj,cvjetača
 
 
Pendimetalin
 
Stomp 330 EC,
 
Dost 330E,
 
Strong
 
Pendigan 330EC
Suzbijanje jednogodišnjih travnih,nekih širokolisnih korova,
tretiranje tla
 
4-5
 
 
5
 
 
4
 
Brokula i cvjetača
 
 
 
 
 
Brokula,cvjetača,kelj,kelj pupčar
Fluroksipir
Tomigan 250 EC
Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi primjena nakon razvoja 5 lista kupusa
 
0,8 l/ha
 
Kupus iz sjemena
 
 
Oksifluorfen
 
Goal,
Galigan240 EC,
Verton,
Gallus*
Suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova, nekih višegodišnjih korova,prije presađivanja
 
 
 
2-3
 
 
 
 
Cikloksidim
 
 
 
Focus ultra
Herbicid suzbijanja jednogodišnje i višegodišnje uskolisne korove,
u fazi 3-5
listova do punog razvoja korova
 
 
1-1,5 jednogodišnji
3-4 višegodišnji
 
 
 
cvjetača
 
Fluazifop-P
 
Fusilde forte
Herbicid suzbijanja jednogodišnje i višegodišnje uskolisne korove,
u fazi 3-5
listova do punog razvoja korova
 
0,8-1 jednogodišnji
 
 
1,3-2
višegodišnji
 

*Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je primjena i prodaja zaliha do 1.1.2015.

Za suzbijanje nekih štetnika u kupusu i nekim kupusnjačama prije presađivanja, mogu se koristiti insekticidi navedeni u tablici 2.

Tablica 2.
Djelatna tvar
Naziv preparata
Namjena
Doza l,kg/ha
Koncentracija
Dozvole za
ostale kupusnjače
Klorpirifos
Dursban G-7,5**
Finish      G-7,5**
Rovac,hrušt,dlakave mušice,sovice pozemljuše, kupusna muha, žičnjaci neki i dr.
 50-60 širom
 
 
15-20 u redove
Kupusnjače
Teflutrin
Force 1,5 G
Žičnjaci i grčice hrušta
7-10 u redove
Brokula,cvjetača,
kelj, kelj pupčar,kupus
Imidakloprid
Bxser 200 SL , Rapid,
Kohinor 200 SL,
Congo,
Dali,
Confidor 200 SL
 
 
 
Kupusna lisna uš i
lisne sovice, namakanje presadnica
 
 
0,1 %
 
**Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je primjena i prodaja zaliha do 1.7.2014.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu, koji se nalazi na stranicama MP-a. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a sve je to propisano : Pravilnikom  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonom o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14

                 Jadranka Berić dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna.hr

 
Pripremi za ispis