Obavijest voćarima! 05.06.2014.

U nasadima jabuka i krušaka potrebito je nastaviti zaštitu od krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaequalis, V. pyrina) koristeći jedan od preventivnih pripravaka: Polyram DF, Manconor, Merpan 80WDG, Captan 80WG, Dithane M-45, Mankozeb, Star 80 .

Za suzbijanje pepelnice (Podosphaera leucotricha) na jabukama gore navedenim pripravcima dodati pripravak na osnovi sumpora ili se mogu koristiti pripravci: Stroby DF, Zato plus ili Tercel WG.

Zaražene mladice kontinuirano odstranjivati iz voćnjaka.

Ponoviti zaštitu od jabučnog savijača (Cydia molesta) koristeći se jednim od dozvoljenih insekticida: Reldan 40EC, Lino, Rely 40, Coragen 20 SC, Calypso SC480, Mospilan 20SP.

U nasadima krušaka pratiti pojavu kruškine buhe (Psylla pyri) jaja i ličinki te za suzbijanje koristiti jedan od pripravaka: Vertimec 018EC, Kraft 18EC, Actara 25WG uz dodatak mineralnog ulja.

Budući da nam predstoji porast temperature redovito pratiti  brojnost crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) i prema potrebi obaviti zaštitu.

Evidentirati prskanje.

Prije upotrebe pripravaka obavezno pročitati upute priložene uz pakovanje.

 
Mara Maglić dipl.ing.
E.mail Mara.Maglic@savjetodavna.hr
Pripremi za ispis