Obavijest proizvođačima šljiva! 03.06.2014.

U nasadima šljive zabilježen je početak ubušivanja gusjenica prve generacije šljivinog savijača (Cydia funebrana). Prvu generaciju ovog štetnika potrebno je suzbijati samo u nasadima šljiva sa slabijom oplodnjom. U Hrvatskoj su za tu namjenu registrirani insekticidi Insegar 25 WP (karenca 35 dana) i Coragen 20 SC (karenca 14 dana).

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju, a s otpadnom ambalažom sredstava za zaštitu bilja gospodarite u skladu sa zakonom!

Mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis