Obavijest proizvođačima jabuke i kruške! 02.06.2014.

Od posljednje preporuke za suzbijanje bolesti i štetnika u nasadima jabuke proteklo je 8 dana. Tijekom vikenda na nekim lokacijama zabilježene su veće količine oborina , dok je na drugim lokacijama bilo vrlo malo oborina. Na onim područjima gdje su tijekom vikenda zabilježene veće količine oborina bilježi se i dalje jaka infekcija i tu je potrebno koristiti kombinaciju preventivnog i kontaktnog fungicida. Na područjima gdje nije bilo oborina ili su bile u malim količinama moguće je koristiti neki od preventivnih fungicida: Polyram DF,Caiman, Mankonor, Cadillac 80 WP, Mankokal, Merpan 80 WDG , Captan 80 WG, Dithane M-45, Dithane DG Neo Tec, Mankozeb, Pinozeb, Star 80, Crittox MZ 80 uz dodatak sumpora ili se mogu koristiti pripravci: Stroby DF, Zato plus ili Tercel WG u nasadima gdje je bilo u prethodnoj godini više pepelnice.

Potrebno je ponoviti i zaštitu protiv  jabučnog savijača jer su od prethodne preporuke pale jako velike količine oborina. Od insekticida mogu se koristiti.: Pyrinex 250 ME, Rely 40 , Reldan 40 EC* i sl.

*Dozvola primjene do 1.7.2014.

Prilikom pregleda nasad kruške primijećena je pojava jaja i ličinki kruškine buhe. Upozoravaju se vlasnici nasada kruške da obiđu nasade i provjere prisutnost ovog štetnika. Ukoliko utvrdite prisutnost ove štetne vrste tada je potrebno koristiti neki od slijedećih pripravaka Vertimec 018 EC, Kraft 18 EC,Actara 25 WG uz dodatak sredstava na osnovi mineralnog ulja.                                                 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu, koji se nalazi na stranicama MP-a. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a sve je to propisano : Pravilnikom  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonom o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14

                             Jadranka Berić dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis