Obavijest voćarima 23.05.2014.

Zbog daljnje najave promjenjivog i nestabilnog vremena preporučamo da se ponove zaštitne mjere jabuke protiv krastavosti kombinacijom sistemičnog i kontaktnog fungicida:

Score 250 EC, Cros, Difcor, Scissor EC, Baycor WP 25,Indar 5 EW, Punch 10EW, Systhane 12 E, Fond 12 E.

+

Polyram DF, Caiman, Mankonor, Cadillac 80 WP, Mankokal, Merpan 80 WDG , Captan 80 WG, Dithane M-45, Dithane DG Neo Tec, Mankozeb, Pinozeb, Star 80, Crittox MZ 80.

Navedeni sistemični fungicidi djeluju i na pepelnicu jabuke. Grančice zaražene pepelnicom mehanički odstraniti, iznijeti iz voćnjaka i spaliti.

Obratite pozornost na pojavu lisnih ušiju na voćkama. Može se koristiti jedan od insekticida:  Actara 20 WG, Calypso SC 480, Teppeki 500 WG, Confidor 200 SL, Boxer 200 SL, Pirimor 50 WG i dr.

Zaštitu izvršiti predvečer kada pčele ne lete, pri mirnom vremenu bez vjetra. Također je potrebno odstraniti korove u cvatnji prije tretiranja!

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja.

Obavljeno tretiranje uvedite u evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Potrebno je najmanje navesti trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, kulturu koja se tretira, količinu primijenjenog sredstva te veličinu tretirane površine (Pravilnik o uspostavi akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida – NN br. 142/12; Zakon o održivoj uporabi pesticida – NN br. 14/14).

Ne zaboravite na obavezu pravilnog postupanja s praznom ambalažom od sredstava za zaštitu bilja.

Martina Orešković, dipl. inž. agr.
e-mail: Martina.Oreskovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis