Obavijest proizvođačima krumpira 20.05.2014.

U nasadima krumpira nakon nicanja, pri visini rasta 10-15 cm, još uvijek možete provesti zaštitu krumpira od korova.

Suzbijanje širokolisnih i nekih uskolisnih korova u nasadu krumpira visine 10 – 15 cm može se provesti herbicidima: Sencor WG 70, Sencor WP 70, Tor 70 WP, Metriphar, Dancor 70 WG, Joker, Senat, Senior, Scorpio 70 WG i dr. u količini 0,5 – 0,75 kg/ha. Navedeni pripravci ne smiju se koristiti na ranim sortama krumpira (Jerla i dr.).

Za suzbijanje samo širokolisnih korova (visine krumpira 10-15 cm) mogu se koristiti Basagran 480, Basagran Super.

U nasadu krumpira visine 10-20 cm može se primijeniti pripravak Tarot 25 DF, Sorgum, Sparta, Trawel, Titan, Talon 25 WG uz dodatak okvašivača za suzbijanje jedno i višegodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova.

Za suzbijanje travnih korova djelotvorni su pripravci: Focus Ultra EC, Select, Select super, Fusilade forte EC, Formula, Pantera QT, Leopard 5, Taris, Gepard. Preporuča se uz ove herbicide koristiti okvašivač.

Pripravci su djelotvorniji ako su jednogodišnji travni korovi u fazi 3-5 listova, a višegodišnji u visini 15-30 cm.

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik proizvođača u integriranu proizvodnju trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju ratarskih kultura za 2014. godinu. Primijeniti fungicide koji su dozvoljena za primjenu u integriranoj proizvodnji na temelju podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS sustav), tražilica na stranicama Ministarstva poljoprivrede.  

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Potrebno je najmanje navesti trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, kulturu koja se tretira, količinu primijenjenog sredstva te veličinu tretirane površine (Pravilnik o uspostavi akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida – NN br. 142/12; Zakon o održivoj uporabi pesticida – NN br. 14/14).

Ne zaboravite na obavezu pravilnog postupanja s praznom ambalažom od sredstava za zaštitu bilja. 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.
E-mail: Martina.Oreskovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis