Obavijest proizvođačima kukuruza 19.05.2014.

Ovisno o rokovima sjetve, na nekim parcelama kukuruz se nalazi u fazi dva do tri razvijena lista. Korovna flora kukuruza je okopavinska. Od širokolisnih korova prevladavaju: dvornik, loboda, divlja rotkva, rusomača, šćir, osjak, slak, a od uskolisnih muhar, vlasnjače, ljuljevi, pirika, divlji sirak. Ovisno o sastavu korovne flore u usjevu treba odabrati odgovarajući herbicid za suzbijanje korova. 

Jednogodišnje širokolisne korove u faze 2 – 8 razvijenih listova kukuruza suzbijaju: Callisto 480 SC; Cambio, Basagran 480, Basagran super; Peak 75 WG; Casper 55 WG; Habit 75 WG, Harmony SX; Pardner, Bromotril EC, Piker.

Jednogodišnje i višegodišnje širokolisnekorove u fazi 3-5 razvijenih listova suzbijaju: Dicopur, Dikopin , DMA 6, Deherban A extra, Dikopur E, Esteron extra 600 EC; Starane 250, Tomigan 250 EC, Comet 250, Pluss; Vega, Fox, Banvel 480 S, Kolo 480 S, Samba, Faraon, Dikamba 480 SL, Motikan ,Digal 480 SL, Diphar, Palacid 480,Solar 48, Damba 70 SG; Lontrel 300, Lira, Logo 300, Cliophar 300, Boss, Loret , Korgal 300 SL, Lontrax; Lotus 300 SL; Callam SL; Mustang.  

Tamo gdje u usjevu prevladavaju jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi, te jednogodišnji širokolisni korovi primijeniti jedan od herbicida na osnovi nikosulfurona: Motivell, Kelvin OD, Kelvin 40 SC, Nicogan 40 SC, Nisoch, Nisha, Samson extra 6 OD, Innovate 240 SC, Marvel, Milagro. Zbog proširenja spectra djelovanja na širokolisne korove može se miješati sa herbicidima na osnovi dikambe(Banvel 480 S, Kolo 480 S, Samba…), bentazona (Basagran super, Cambio) i bromoksinil oktanoata (Pardner, Bromotril EC, Piker ). Uskolisne korove suzbijaju herbicidi na osnovi djelatne tvari rimsulfurona: Tarot 25 DF, Sorghum, Sparta, Trawel, Titan, Talon 25 WG, Grizzly, Grid, Task 64 WG, Principal 53,6 WG. Zbog proširenja spektra djelovanja na širokolisne korove mogu se kombinirati sa sredstvima na osnovi dikambe (Banvel 480 S, Kolo 480 S, Samba…). Herbicide primijeniti u fazi 2-6 razvijenih listova kukuruza. Equip OD (foramsulfuron) se može kombinirati sa sredstvima na osnovi 2,4 D (Deherban A, Dikocid , Diconit…), bromoksinil oktanoata (Pardner, Bromotril EC, Piker) ili dodavanjem mineralnog ulja (Mineralno svijetlo ulje, Bijelo ulje).

Kombinirani pripravci za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova su: Elumis, Elumis Peak, Laudis, Task 64 WG, Motivell extra pack (Motivell + Cambio+ Dash HC), Principal plus 66,5 WG; Tarot 25 DG + Mustang…    

Zbog boljeg prijanjanja herbicida na korovnu biljku i poboljšanog djelovanja herbicida, herbicidu dodati jedan od odgovarajućih okvašivača: Etalfix PRO (uz Peak 75 WG, Casper 55 WG, Callisto), Break thru (uz Motivell, Cambio), Citowett, Dash-HC (uz Motivell), Sandovit, Trend 90, Herbovit 90, Bijelo ulje, Mineralno svjetlo ulje.

Herbicide i odgovarajuće okvašivače uz herbicid koristiti prema uputi proizvođača.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik proizvođača u integriranu proizvodnju trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju ratarskih kultura za 2014. godinu. Primijeniti herbicide koji su dozvoljena za primjenu u integriranoj proizvodnji kukuruza na temelju podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS sustav), tražilica na stranicama Ministarstva poljoprivrede.  

Voditi evidenciju o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primijenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja čuvati do organiziranog odvoza putem akcije Prateći list (lipanj) ili dostaviti u tvrtku CIAK, Andrije Hebranga 5, Vojnić.

dr. sc. Mirna Ceranić
e-mail:Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis