Obavijest voćarima 05.05.2014.

Od 02.05. pa do 04.05.2014. na području Bjelovarsko bilogorske županije ovisno o lokalitetima palo je do 78 litara kiše. Velike količine kiše izazvale su ispiranje sredstava, a uvjeti za infekciju krastavosti jabuke bili su tijekom svih dana vikenda. Zbog toga je potrebno čim prije ponoviti zaštitu jabuke i kruške.

Od fungicida potrebno je koristiti kombinacije sistemičnih i preventivnih fungicida:

Score 250 EC, Cros, Difcor, Scissor EC, Baycor WP 25,Indar 5 EW,Punch 10EW, Systhane 12 E, Fond 12 E.

+

Polyram DF, Caiman, Mankonor, Cadillac 80 WP, Mankokal, Merpan 80 WDG , Captan 80 WG, Dithane M-45, Dithane DG Neo Tec, Mankozeb, Pinozeb, Star 80, Crittox MZ 80.

Zbog loših vremenskih prilika zaštita jabuke se provodi u kraćim vremenskim razmacima i češća je te kod odabira pripravaka uzimati one koje ste do sada najmanje puta koristili.

Također je potrebno pratiti pojavu štetnika prema prethodnoj preporuci i u slučaju potrebe izvršiti tretiranje. 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu, koji se nalazi na stranicama MP-a. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a sve je to propisano: Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida, NN 142/12 i Zakonom o održivoj uporabi pesticida, NN 14/14.

Jadranka Berić, dipl .ing. agr.
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis