Obavijest voćarima ! 29.04.2014.

Od preporuke za zaštitu jabuke protekloje6 dana. U tom periodu bilo je promjenjivo vrijeme sa lokalnim oborinama, a tijekom protekla dva dana na nekim područjima zabilježeno je i preko 25 mm oborina .Ovakve količine oborina uvjetovale su ispiranje sredstava tako da je potrebno ponoviti zaštitu protiv krastavosti jabuke i kruške , a uvjeti za infekciju zabilježeni t tijekom današnjeg dana.

Od fungicida potrebno je koristiti kombinacije sistemičnih i preventivnih fungicida, te pri odabiru voditi računa da se koriste ona sredstva koja su do sada korištena najmanji broj puta.

Score 250 EC, Cros, Difcor, Scissor EC , Baycor WP 25,Indar 5 EW,Punch 10EW, Systhane 12 E,Fond 12 E .

+

Polyram DF,Caiman, Mankonor, Cadillac 80 WP, Mankokal, Merpan 80 WDG , Captan 80 WG, Dithane M-45, Dithane DG Neo Tec, Mankozeb, Pinozeb, Star 80, Crittox MZ 80

Kišno i prohladno vrijeme usporilo je razvoj minera okruglih mina(Leucoptera malifoliella) tako da i dalje treba pratiti početak ubušivanja .Kad se primijeti prva mina ( 1-3 mm) potrebno je izvršiti tretiranje nekim od slijedećih insekticida:Calypso SC 480,Mospilan 20 SP i dr.

Ovim insekticidima ujedno će se izvršiti i zaštita protiv lisnih ušiju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu, koji se nalazi na stranicama MP-a. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a sve je to propisano : Pravilnikom  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonom o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14 

                                                                         Jadranka Berić dipl .ing. zaštite bilja
                                                                           E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna.hr
 
 
                                                                    
 
 
 
 
Pripremi za ispis