Obavijest proizvođačima krumpira 28.04.2014.

Nakon nicanja krumpira kad visinom dosegne 10-15 cm,a ovisno o sastavu korovne flore odabrati za primjenu jedan od herbicida.

Jednogodišnje i višegodišnje uskolisne korove suzbijaju: Fusilade forte ili *Formula           (*- dopuštena prodaja i uporaba zaliha do 1.05.2015., fluazifop-p –butil, K – 42 dana); Leopard 5 EC, Taris EC, Gepard 050 EC, Pantera QT (R-kizalofop-etil, K – OVP (77 dana); Focus ultra (cikloksidim, 1-4 l/ha, K-56 dana); *Select (*- dopuštena prodaja i uporaba zaliha do 1.1.2015., kletodim, koristiti uz dodatak Bijelog ulja 0,5-2 l/ha, K-49 dana), Select super (kletodim, 0,8-2 l/ha, K- 49 dana); Tarot 25 DF, Sorghum,*Sparta, *Trawel, Titan,*Talon 25 WG (*- dopuštena prodaja i uporaba zaliha do 1.01.2015, rimsulfuron, 30-60 g/ha, K- 42 dana). Sredstva na osnovi djelatne tvari rimsulfurona koristiti uz dodatak 0,2% okvašivača Trenda ili nekog drugog okvašivača. Mogu se primijeniti u kombinaciji sa sredstvima na osnovi metribuzina (Sencor, Tor, Dancor, Joker…). Ne koristiti u ranim sortama krumpira.

Širokolisne korove suzbijaju herbicidi na osnovi bentazona: Basagran Super ili Basagran 480 (K- 42 dana, 1,5-2,0 l/ha). Viša relativna vlaga zraka i temperatura pojačavaju učinkovitost pripravka. Nakon primjene ne smije padati kiša barem 6 sati. Ne prskati pri jakim rosama zbog mogućeg ispiranja. Mogu se primijeniti i u split aplikaciji u intervalu 10-15 dana.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik proizvođača u integriranu proizvodnju trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju ratarskih kultura za 2014. godinu. Primijeniti herbicide koji su dozvoljeni za upotrebu u integriranoj proizvodnji krumpira na temelju podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS sustav), tražilica na stranicama Ministarstva poljoprivrede.  

Voditi evidenciju o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primijenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja čuvati do organiziranog odvoza putem akcije Prateći list ili dostaviti u tvrtku CIAK, Andrije Hebranga 5, Vojnić.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis