Obavijest vinogradarima 11.04.2014.

Na praćenim lokalitetima primorskog i otočnog dijela županije vinova loza nalazi se u različitim fenofazama razvoja od vunastog pupa, pojave listića do mladice dužine  desetak centimetra. Promjenjivo i nestabilno vrijeme s povremenim oborinama tijekom jučerašnjeg dana kao i mogući nastavak takvog vremena u slijedećim danima može pogodovati razvoju crne pjegavoti (Phomopsis viticola).

Zbog izuzetno osjetljive fenofaze razvoja  preporučamo preventivno tretiranje protiv crne pjegavoti primjenom jednog od organskih nesistemičnih fungicida na osnovi djelatne tvari propineba (trgovačkognaziva Antracol WP 70), propineba i cimoksanila (trgovačkog naziva Antracol combi WP 76), mankozeba (trgovačkog naziva Dithane M-45, Pinozeb M-45,Star 80 WP, Cadillac 80 WP, Mankozeb, Mankokal*, Mankonor 80 WP*, Crittox MZ 80* Caiman WP*), metirama (trgovačkog naziva  Polyram DF), ditianona (trgovačkog naziva Delan 700 WDG) ili klortalonila (trgovačkog naziva Daconil 720 SC*) u kombinaciji s jednim od pripravaka na osnovi sumpora(trgovačkog naziva Thiovit Jet, Kumulus DF, Kalinosul 80 WG, Chromosul 80, Kossan WG ili Cosavet DF ).

Pripravcima označenim * registracija istekla krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha 01.07.2014.

Samo u vinogradima gdje je protekle sezone utvrđena prisutnost grinja primjeniti akaricid na osnovi  fenazakvina (trgovačkog naziva Demitan).

Vinogradari upisani u Upisnik integriranih proizvođača primjenjuju sredstva za zaštitu bilja sukladno Tehnološkim uputama za integriranu proizvodnju grožđa za 2014. godinu.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti ili primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s rješenjem ili dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi i uputstvu za uporabu. Korisnici SZB su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje pet godina. Evidencija korištenja SZB može se voditi u elektroničkom ili pisanom obliku a najmanje treba sadržavati slijedeće podatke: trgovački naziv SZB, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količinu primijenjenog sredstva (doza, koncentracija), veličinu tretirane površine i kulturu. Ambalažu SZB potrebno je zbrinuti na propisan način.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.
E-mail: Karmen.Karlic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis