Obavijest proizvođačima jagoda! 04.04.2014.

Obilaskom proizvođača  jagoda na otvorenom, utvrđen je početak cvatnje . Jedna od najopasnijih bolesti jagode je sive plijesni (Botrytis cinerea) .Razvoju ove bolesti pogoduju temperature od 15-20°C i kišno vrijeme te visoka relativna vlaga. Osobito je takovo vrijeme opasno kod jagoda u cvatnji i tijekom plodonošenja . Znakove bolesti možemo naći na cvijetu i listovima no najčešće napada plodove gdje radi najveće štete. Bolest se na plodovima pojavljuje u obliku smeđe pjege sa karakterističnom sivkastom prevlakom i dovodi do propadanja ploda. Tretiranje protiv ove bolesti provodi se na početku cvatnje, u punoj cvatnji, na kraju cvatnje kao i početkom zriobe ukoliko u tom periodu prevladava kišno vrijeme.

Stoga se upozoravaju proizvođači da prate vremenske prilike i na osnovu toga odluče o potrebi tretiranja. Kod odabira fungicida treba voditi računa o karenci.

Od pripravaka dozvolu za tretiranje imaju  :

Ciprodinil+ Fludioksonil:    Switch 62,5 WG (karenca 7 dana najviše 3 tretiranja godišnje,)

Fenheksamid:                       Teldor SC 500     (karenca 3 dana, najviše 2 tretiranja godišnje)

Trichoderma harzianum:     Trichodex WP*    (karenca 4 dana, najviše 4 tretiranja godišnje)

Piraklostrobin +Boskalid:    Signum      DF     ( karenca 3 dana, najviše 2 tretiranja godišnje)

 Pirimetanil :                        Pyrus 400 SC       ( karenca 3 dana , najviše 3 tretiranja godišnje)

*Krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha 1.1.2015.

Na nekim lokacijama primijećena je pojava pipa, stoga upozoravamo proizvođače da naprave pregled na prisutnost tih štetnika.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu, koji se nalazi na stranicama MP-a. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a sve je to propisano : Pravilnikom  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonm o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14

                                Jadranka Berić dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis