Obavijest proizvođačima jabuke! 03.04.2014.

Prema najavama prognostičara na području Bjelovarsko-bilogorske županioje moguće su oborine već od petka u noći. Jabuka se nalazi u fazi početka cvatnje, a kruška u punoj cvatnji. Prije kiše potrebno je obaviti zaštitu protiv krastavosti nekim od fungicida na bazi mankozeba: Dithane M-45, Pinozeb M-45, Mankozeb, Star 80 WP, Crittox MZ 80, Caiman WP**, Cadillac 80 WP**, Mankokal**, Dithane DG Neotec

Ditianona: Delan SC 750*,Delan 500 SC*, Delan 700 WDG.

* Krajni rok za uporabu sredstava 01.01.2015.

**Krajni rok za uporabu sredstava 01.07.2014.

U nasadima gdje postoje problemi sa pepelnicom u jabukama potrebno je vršiti mehaničko zakidanje zaraženih izboja .Osim te mjere koja treba biti redovita u voćnjaku tijekom cijele vegetacije u zaštiti protiv ove bolesti u ovoj fenofazi poželjno je koristiti pripravke iz skupine strobulina : Stroby DF, Zato 50 WG ili Tercel WG.

Obilaskom terena na nekim lokacijama osobito u blizini šuma  primijećen je jači napad dlakavog ružičara (Tropinota hirta), smanjivanje populacije ovog štetnika može se provesti stavljanjem plavih posuda sa vodom u koji se stavi začin anis.

U nasadima kruške pratiti pojavu ličinki kruškine buhe jer je u nasadima primijećena pojava jaja.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu, koji se nalazi na stranicama MP-a. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a sve je to propisano : Pravilnikom  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonm o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                         Jadranka Berić dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis