Obavijest proizvođačima koštičavog voća! 02.04.2014.

Na bijelim ljepljivim pločama u nasadima šljiva zabilježen je kritičan ulov šljivinih osica (Hoplocampa sp.) pa voćarima preporučamo da u fazi opadanja latica obave zaštitu od navedenog štetnika.

U Hrvatskoj su za suzbijanje žute (Hoplocampa flava) i crne šljivine osice (Hoplocampa minuta) registrirani preparati na bazi afa-cipermetrina (Alfa 10 SC, Fastac 10 SC, Direkt, Fascon).

Navedeni pripravci spadaju u skupinu sintetskih piretroida te je u integriranoj proizvodnji šljiva njihova primjena dozvoljena najviše jednom godišnje.

Prognostičari početkom vikenda najavljuju kišu te je moguće obaviti i preventivnu zaštitu šljiva od bolesti lista (šupljikavost i narančasta pjegavost) fungicidima na osnovi kaptana (Captan, Merpan, Kastor) ili mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Caiman i sl.).

Zaštitu voćnjaka u cvatnji obavite u večernjim satima kada pčele ne lete. Prije zaštite obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u fazi cvatnje te o primjeni insekticida opasnog za pčele obavijestite najbližu udrugu pčelara!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju, a s otpadnom ambalažom sredstava za zaštitu bilja gospodarite u skaldu sa zakonom!

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail:
Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis