Prateći list za otpad

Osoba koja predaje otpad ispunjava samo DIO A i DIO B Pratećeg lista

Godina: 2014

Broj Pratećeg lista: OIB-broj organizacijske jedinice-broj Pratećeg lista u tekućoj godini

Npr. ako se radi o poljoprivredniku koji jednom godišnje predaje ambalažu od sredstava za zaštitu bilja i ako je to jedini otpad koji predaje br. Pratećeg lista bi trebao bit jedan.

Ako se radi o jednoj lokaciji tj. adresi poljoprivrednika br. organizacijske jedinice bi trebao bi jedan.

Primjer iz ispunjenog Pratećeg lista:  97456789123-1-1

U DIO A upisuje se slijedeće:

Pod vrsta otpada upisuje se:     X kod Proizvodni

                                                   X kod opasni

Ključni broj otpada: 15 01 10*

Količinu otpada u kg upisati kad se otpad izvaže

Opis otpada: Ambalaža od sredstava za zaštitu bilja (CROCPA)

Oznake H: 14

Za način pakiranja otpada upisuje se X kod ostalo

U DIO B upisuje se slijedeće:

Naziv tvtke/obrta: Ime i prezime, ako se radi o OPG-u naziv OPG-a

OIB/MBO: Upisati OIB, ako se radi o OPG-u opisati OIB OPG-a

Adresa /(sjedišta): obavezno upisati: ulicu, broj i mjesto

Kontakt osoba: Upisati Ime i prezime

Tel/mob/faks/e-mail: Upisati podatke

U polju B gdje je navedeno odgovorna osoba koja predaje otpad- obavezno se potpisati na mjesto gdje je navedeno Potpis odgovorne osobe i ako ima žig – staviti žig kod potpisa

Upisati datum predaje otpada.

Prilog: Primjer za popunjavanje Pratećeg lista

mr. sc. Lada Bičak
rukovoditeljica Odsjeka za biljno zdravstvo