Obavijest proizvođačima jabuke! 21.03.2014.

Posljednjih dana došlo je do ubrzanog rasta voćaka radi viših temperatura.Jabuke su u fazi mišjih uši i vidljivog vrha cvijeta.Potrebno je izvršiti preventivnu zaštitu prije najavljenih oborina, protiv gljivice uzročnika krastavosti lista ( Venturia inaequalis) nekim od kontaktnih  fungicida : Star 80 WP, Dithane M 45, Dithane DG neotec, Cittox MZ 80, Pinozeb M 45, Mankonor,  Delan SC 750, Delan 500 SC, Delan 700 WDG, Polyram DF.

U zaštitu uvrstiti i preparat na osnovi sumpora kao djelatne tvari protiv gljivice uzročnika pepelnice.

Porastom temperatura postoji opasnost pojave štetnika na jabuci; jabučni cvjetar, lisne uši, jabučna krvava uš. Jabučni cvjetar- jači je napad u voćnjacima u blizini šume, jači napad kod kasnijih sorata. Ako metodom otresanja na 100 grana ulovi 20-30 odraslih oblika mogu se očekivati štete, te potrebno izvršiti pregled pupova ( posmeđenje latica – nalik oštećenju od mraza). Na kraju pristupiti suzbijanju.

Jabučna krvava uš– prezimljavaju ženke na korijenovu vratu ili na plitkom korijenu, te na izbojcima. Tijelo uši je prekriveno voštanom prevlakom koja je štiti od kontaktnih insekticida. Suzbijanje rezanjem grana, ako je veća zaraza insekticidom prije kretanja vegetacije mješavinom mineralnih ulja sa insekticidom kontaktog djelovanja ( Pirimor 50 WG)  uz utrošak od 800l škropiva na hektar.

 Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja kao i pridržavati se Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju voća u 2014.godini (smo za one koji su upisani u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji)!          

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis