Obavijest maslinarima! 14.03.2014.

Pregledom i analizom uzoraka maslinovog lišća utvrđena je značajnija zaraza sa paunovim okom (Spilocaea oleagina).

Zaraza maslina se kreće od 10 % na području na kojem je veća prozračnost do 70 % u udolinama na kojima se duže zadržavaju jutarnje rose i vlažno vrijeme.

Nakon završene rezidbe preporučujemo obavezno obaviti zaštitu maslina posebno u onim maslinicima u kojima do sada nije provedena.

U maslinicima koji su na prozračnijim položajima te u kojima je prisutna i zaraza rakom masline (Pseudomonas savastanoi), preporučujemo uporabu pripravaka na osnovi : bakrenog oksida (trgovačkog naziva Nordox 75 WG, Nordox super 75), bakrenog oksiklorida (trgovačkog naziva Neoram WG), bakrenog hidroksida (trgovačkog naziva Kocide DF) ili bakrenog hidroksida-Ca-klorid kompleksa +cink sulfida (trgovačkog naziva Cuprablau Z, Cuprablau Z ultra).

U maslinicima smještenim na položajima koji su podložniji napadu paunovim okom te gdje su vidljivi simptomi, prilikom tretiranja prednost dati pripravcima na osnovi krezoksim-metila (trgovačkog naziva Stroby WG), tebukonazola i trifloksistrobina (trgovačkog naziva Nativo 75 WG) ili difenkonazola (trgovačkog naziva Difcor).

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite po mirnom vremenu prema uputi proizvođača, ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Silvija Marušić dipl.ing.agr.
Silvija.Marusic@savjetodavna.hr

 
 
Pripremi za ispis