Obavijest ratarima 11.03.2014.

U siječnju i veljači, u danima kad su temperature prelazile 10 °C u usjevima uljane repice, zabilježene su ulovom u žute posude kritične brojke velike repičine pipe (Ceutorhynchus napi) i male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus) . Iza toga su nastupili periodi s dosta oborina tako da proizvođači nisu mogli vršiti tretiranja. Za sada nisu zabilježeni kritični brojevi repičinog sjajnika (Meligethes aeneus), no njihova veća pojava očekuje se narednih dana, porastom temperatura.

Ukoliko ćete vršiti tretiranja protiv velike i male repičine pipe, dozvolu za suzbijanje tih štetnika imaju pripravci navedeni u tablici:

Aktivna tvar
Naziv preparata
Dozvola po kulturama/ bolest
Koncentracija/doza
Tiakloprid
BISCAYA
velika repičina pipa
mala repičina pipa

0,3 l/ha dozvoljena primjena 2x u sezoni

Lambda-cihalotrin
KARATE ZEON
repičine pipe
0,15l/ha dozvoljena primjena 2x u sezoni
Cipermetrin
Klorpirifos
CHROMOREL-D
NURELLE D
velika repičina pipa
0,5l/ha dozvoljena primjena 1x u sezoni
Deltametrin
Tiakloprid
PROTEUS 110 OD
velika repičina pipa
mala repičina pipa
0,5-0,7 l/ha dozvoljena primjena 2x u sezoni
Esfenvalerat
SUMIALFA 5 FL
velika repičina pipa
0,3 l/ha dozvoljena primjena 1x u sezoni

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu, koji se nalazi na stranicama MP-a. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a sve je to propisano Pravilnikom  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12) i Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14).

Jadranka Berić, dipl. ing. zaštite bilja
e-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis