Kako izbjeći gubitke prinosa i kakvoće kukuruza prilikom berbe

Letak za ispis

Berba kukuruza koji se namjerava koristiti kao suho zrno obavlja se u punoj zriobi. Berbu treba obaviti u vrijeme kada je vlaga zrna takva da omogućuje najniže gubitke zbog loma stabljike i/ili zrna ili polijeganja biljaka, spontanog ispadanja klipova iz komušine i ispadanja zrna s klipova pri njihovom otkidanju. Svako odugovlačenje berbe smanjuje prinos i kakvoću ubranog kukuruza. Gubici nastaju radi šteta koje čine ptice, glodavci i divljač i radi bolesti klipa kukuruza. Stabljike koje polegnu ili se prelome kombajnom se ne mogu ubrati. Gubici nastaju i pri radu kombajna, ali oni ne bi smjeli prelaziti 2-3 %.

kombajn_10_10_.jpg

Berba kukuruza u klipu

Berbu kukuruza u klipu treba započeti kada vlaga zrna na klipu padne ispod 30 %. Za uspješno čuvanje kukuruza u košu treba paziti da se spremaju samo zdravi, čisti i zreli klipovi. Sušenje zrna na uskladištenim klipovima odvija se u koševima prirodnim putem, strujanjem zraka. Ako su ubrani klipovi zdravi i uskladišteni s navedenim sadržajem vlage u zrnu, pri njihovom skladištenju neće doći do kvarenja u koševima standardnog promjera. Za uskladišteni vlažniji kukuruz, potrebno je ventiliranjem dosušiti kukuruz na preporučenu vlagu.

Ukoliko se skupljaju klipovi otpali na tlo ili ubiru oštećeni klipovi od divljači, ptica, glodara ili bolesni klipovi (zaraženi plijesnima), nužno ih je zasebno skladištiti.

Berba kukuruza u zrnu

Praksa je pokazala da su najmanja oštećenja na zrnu prilikom berbe pri vlazi zrna od 18 do 22 %. Viša ili niža vlaga zrna povisuje udio oštećenih zrna prilikom berbe. Mehanički oštećena zrna tijekom berbe se dodatno lakše oštećuju u kasnijim postupcima. Oštećenja zrna su različita kod različite vlage zrna: kod vlažnijeg zrna oštećenja su uglavnom nastala gnječenjem, a kod suhog zrna lomom. Nužno je podesiti broj okretaja bubnja u skladu s vlagom zrna. Kod vlažnijeg zrna broj okretaja treba biti veći, a kod suhljeg manji. Isto pravilo vrijedi i za kombajniranje u jutarnjim i večernjim satima (vlažnije zrno) u odnosu na kombajniranje tijekom sunčanog dana (smanjena vlaga zrna).

kombajn1_10_10.jpg   kombajn2_10_10.jpg

        Berba kombajnom                                Na oklascima nema zrna – dobar rad kombajna

Ubrano zrno mora se sušiti s toplim zrakom u sušarama da bi se sadržaj vode spustio na najviše 13 % pri kojem se može sigurno čuvati u skladištima i silosima.

Berbu kukuruza treba obaviti tako da se spriječi oštećenje omotača zrna i osigura maksimalno odvajanje nečistoća. Struju zraka prilikom kombajniranja potrebno je pojačati kako bi se odvojila lomljena i nerazvijena zrna. Uklanjanjem sitnih čestica i oštećenih zrna kukuruza može se umanjiti zarazu plijesnima i do 50 %.

Građa zrna 

Kukuruzno zrno sastoji se od endosperma, klice, omotača i kapice  kojom je zrno povezano za klip. Vanjski tanki omotač ili košuljica sjemena kukuruza čini svega 5 % suhe mase zrna. Po kemijskom sastavu omotač je 90 % građen od vlakana i on štiti unutrašnjost zrna od mehaničkih i bioloških oštećenja. Endosperm zrna kukuruza sadrži različite količine brašnavog i rožnatog endosperma.

Zrno kukuruza izloženo je oštećenjima tijekom berbe, sušenja, transporta i premještanja. Oštećena zrna sklonija su kvarenju jer se na njima razvijaju plijesni. Mehanička oštećenja zrna mogu nastati i nakon berbe:

  • Sušenje može povećati oštećenja i lom zrna. Naglo sušenje, na temperaturama višim od 80 °C izaziva pucanje i lom zrna.

  • Udaranje zrna prilikom transporta kroz transportne sustave dovodi do loma zrna i stvaranja sitnih čestica.  

Zrna otpornija na lom imaju viši udjel rožnatog (caklavog), a manje brašnastog endosperma. Manji lom imaju i hibridi sa višim sadržajem ulja i proteina. 

kombajn3_10_10.jpg  kombajn4_10_10.jpg

Kombajn, sva oprema i uređaji za transport zrna moraju biti detaljno očišćeni prije korištenja u berbi i transportu. Također je potrebno ukloniti ostatke zrna koje se prosulo prilikom transporta.