Rezultati trogodišnjih gnojidbenih pokusa na šljivi

Nakon berbe i vaganja šljiva izmjerena je suha tvar refraktometrom.
U tablici su prikazani podaci kroz dvije godine pokusa.

 
 
 
GODINA
SUHA TVAR
Brix
2012.     2013.
PRINOS PO STABLU/kg
2012.     2013.
TEŽINA 50 PLODOVA kg 
2012.     2013.
TEŽINA PLODA
gr
2012.     2013.
 
KONTROLA
 
 
18,7     14,3
 
 
27     60,2
 
1,55     1,54
 
31     30,8
NPK 7-14-21
800 kg/ha
UREA 150 kg/ha
 
18,6     15,8
 
46     64,8
 
1,35     2,23
 
27     44,6
NPK 7-20-30
500 kg/ha
UREA 150 kg/ha
KAN 100 kg/ha
 
15,7     15,4
 
35     63,0
 
1,85     1,83
 
37     36,6
NPK 5-15-30
500 kg/ha
KAN 350 kg/ha
 
15,5     13,9
 
28     64,1
 
1,45     1,67
 
29     33,4

 Iz rezultata je vidljivo da je ove godine gnojidba s NPK formulacije 7:14:21 od 800 kg po hektaru i uz jednu prihranu od 150 kg/ha Uree dala najbolje rezultate u svim promatranim parametrima. Mr. sc. Sanja Biškup, voditeljica pokusa, objasnila je metodiku gnojidbenog pokusa te utjecaj pojedinog hranjiva na plod i prinos.

Analiza tla uzeta je prvi puta prije postavljanja pokusa 2011., a drugi puta u 3. svibnja 2012. te je dala sljedeće rezultate: 

DUBINA
 
pH u KCl
humus
% (m/m)
P2O5
K2O
0-30 cm
6,0
1,7
30,6
23,0
30-60 cm
5,4
1,3
15,2
12,5

 Iz prošlogodišnjeg rezultata analize vidljivo je da se hranjiva iz gnojiva, koja su dodana površinski, još nisu uspjela premjestiti u dublje slojeve gdje se nalazi glavnina korijena šljive. Može se zaključiti da je takve gnojidbene pokuse na višegodišnjim nasadim potrebno raditi duži niz godina kako bi vidjeli pravi rezultati gnojidbe.

pokusi_sljiva_10_9.jpg

 

Tanja Lasić Jašarović, dipl. ing. agr.,
stručna savjetnica za hortikulturu