Obavijest proizvođačima plantažnih nasada jabuke i kruške 11.06.2013.

Od protekle preporuke za zaštitu jabuka i krušaka proteklo je 8 dana tijekom kojih bilježimo česte oborine. Prema sumama prosječnih temperatura zraka prestalo je razdoblje za primarne zaraze uzročnikom krastavosti (Venturia inaequalis).

U nasadima u kojima ima pjega na listu može se vidjeti prevlaka konidija kojima se bolest dalje širi u vlažnim uvijetima. Redovito kontrolirati zdravstveno stanje te u slućaju većih oborina (20 mm /m2 <) ponoviti zaštitu.

Za zaštitu jabuka od krastavosti predlažemo primijeniti: Chromodin S-65 ili Dodine S-65.

Vlasnike plantažnih nasada krušaka upućujemo na kontrolu vršnog lišća zbog prisutnosti jaja i ličinki kruškine buhe (Cacopsylla pyri). Ako se pregledom utvrdi prisutnost jaja kruškine buhe može se primijeniti biotehnički pripravak Rimon 10 EC. Biotehnički pripravci djeluju na jaja buhe i prve stadije ličinke. Ukoliko su prisutni stariji stadiji ličinki kruškine buhe predlažemo primjenu pripravaka Vertimec 018 EC, Kraft 18 EC ili Actara 25 WG uz dodatak Bijelog ulja (0,3 %). Ukoliko se koristi mineralno ulje ne preporuča se miješanje s pripravcima na osnovi kaptana radi moguće fitotoksičnosti. Za suzbijanje krastavosti kruške moguće je primijeniti Delan SC 750 ili Delan 500 SC.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12)., a s otpadnom ambalažom sredstava za zaštitu bilja gospodarite sukladno Zakonu o otpadu (NN 178/04 11/06, 60/08 i 87/09)

Aleksandra Radić, dipl. ing. agr.
E-mail:
Aleksandra.Radic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis