Obavijest proizvođačima plantažnih nasada jabuke i kruške! 27.05.2013.

U dane vikenda ovisno o lokalitetu palo je između 30-40 l/m2 kiše, te su zabilježeni novi uvijeti za infekciju fuzikladijem ili krastavosti (Venturia inaequalis). Voćare upućujemo da čim prije obave zaštitu intenzivnih nasada jabuke i kruške protiv spomenute gljivične bolesti korištenjem sistemičnih pripravaka :Indar 5 EW, Score 250 EC, Cros, Difcor, Scissor EC, Baycor WP 25, Systhane 12 E,Punch 10 EW  uz dodatak jednog od preventivnih fungicida: Delan SC 750 ili Delan 500, Delan 700 WDG, Polyram DF, Captan 80 WG, Stoper , Merpan 80 WDG.

Navedeni sistemični fungicidi djeluju i na pepelnicu jabuke.

U nasadima kruške  moguća je primjena fungicide kontaktnog djelovanja.

Prilikom odabira fungicida voditi računa da se ista aktivna tvar ne koristi više od tri puta tijekom jedne vegetacijske sezone.

Obzirom na intenzitet leta jabučnog savijača ( (Cydia pomonella) u protekla 2 tjedna preporučamo korištenje i jednog od navedenih insekticida: Reldan Mospilan, Calypso, Pyrinex.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN142/12)., a s otpadnom ambalažom sredstava za zaštitu bilja gospodarite sukladno Zakonu o otpadu (NN 178/04 11/06, 60/08 i 87/09)

Aleksandra Radić, dipl.inž.agr.
E-mail: Aleksandra.Radic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis