Obavijest proizvođačima krumpira 10.05.2013.

U usjevu krumpira kad dosegne visinu 10 do15 centimetara,a ovisno o sastavu korovne flore može se primijeniti jedan od herbicida.

Jednogodišnje i višegodišnje uskolisne korove suzbijaju: Fusilade forte ili Formula           (fluazifop-p –butil, K – 42); Leopard 5 EC, Taris EC, Gepard 050 EC, Pantera QT (R-kizalofop-etil, K – OVP (77 dana); Focus ultra (cikloksidim K-56 dana); Select (koristiti uz dodatak Bijelog ulja 0,5-2 l/ha K-49 dana), Select super (kletodim K- 49 dana); Tarot 25 DF, Sorghum, Sparta, Trawel, Titan, Talon 25 WG (rimsulfuron K- 42 dana). Sredstva na osnovi djelatne tvari rimsulfurona koristiti uz dodatak 0,2% okvašivača Trenda ili nekog drugog okvašivača. Mogu se primijeniti u kombinaciji sa sredstvima na osnovi metribuzina (Sencor, Tor, Dancor, Joker…). Ne koristiti u ranim sortama krumpira.

Za suzbijanje širokolisnih korova kad krumpir dosegne 10-15 cm visine mogu se upotrijebiti herbicidi na osnovi bentazona Basagran Super ili Basagran 480 (K- 42 dana, 1,5-2,0 l/ha). Viša relativna vlaga zraka i temperatura pojačavaju učinkovitost pripravka. Nakon primjene ne smije padati kiša barem 6 sati. Ne prskati pri jakim rosama zbog mogućeg ispiranja. Mogu se primijeniti i u split aplikaciji u intervalu 10-15 dana.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik proizvođača u integriranu proizvodnju trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju ratarskih kultura za 2013. godinu. Primijeniti herbicide koji su dozvoljeni za upotrebu u integriranoj proizvodnji krumpira na temelju podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS sustav), tražilica na stranicama Ministarstva poljoprivrede.  

Na temelju Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12, članak 30., stavak 3.) voditi evidenciju o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju  se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primjenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

Herbicide koristiti prema preporukama proizvođača.
 

dr.sc. Mirna Ceranić- Sertić
e-mail: Mirna.Ceranic-Sertic@savjetodavna.hr
 

Pripremi za ispis