Obavijest voćarima 02.05.2013.

Za narednih nekoliko dana najavljeno je kišovito vrijeme, te stoga preporučamo da se obavi zaštita jabuke protiv krastavosti kombinacijom sistemičnog i kontaktnog fungicida. Možete koristiti Score 250, Cros, Clarinet, Difcor, Scissor, Indar 5 EW i dr. u kombinaciji s Dithane M-45, Star 80 WP, Pinozeb M-45 Mankonor WP, Mankozeb WP i dr. Navedeni sistemični fungicidi djeluju i na pepelnicu jabuke. Grančice zaražene pepelnicom mehanički odstraniti, iznijeti iz voćnjaka i spaliti.

Jabuke su u fazi cvatnje tako da se ne preporučuje primjena insekticida!

U nasadima šljiva preporučamo provesti zaštitu prije kiše protiv bolesti lista pripravcima na bazi kaptana: Captan 50, Stoper, Merpan 50 WP, Captan WP 50.

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja. 

Obavljeno tretiranje uvedite u evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Potrebno je najmanje navesti trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, kulturu koja se tretira, količinu primijenjenog sredstva te veličinu tretirane površine (Pravilnik o uspostavi akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida – NN 142/12).

Ne zaboravite na obavezu pravilnog postupanja s praznom ambalažom od sredstava za zaštitu bilja. 

 

Martina Orešković, dipl. ing. agr.
e-mail: Martina.Oreskovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis