Obavijest voćarima 19.04.2013.

Od posljednje preporuke za tretiranje nasada jabuke i kruške proteklo je 7 dana ,a postoji mogućnost pojave oborina tijekom vikenda. Zbog toga je potrebno u nasadima jabuke i kruške koji se nalaze u fenofazu pojave cvjetnih glavica obaviti preventivnu zaštitu protiv krastavosti (Venturia inaequalis) jabuke i kruške, nekim od slijedećih pripravaka:

Ditianon: Delan SC 750, Delan 500 SC, Delan 700 WDG

Mankozeb: Dithane M-45, Pinozeb M-45, Mankozeb, Star, Crittox MZ 80, Caiman WP,Mankor, Cadillac 80 WP, Mankoka, Dithane DG Neotec

Za suzbijanje pepelnice (Podosphaera leucotricha), moguće je gore navedenim sredstvima dodati i neki od pripravaka na bazi sumpora:

Thiovit Jet, Kumulus DF, Kalinosul 80 WG, Chromosul 80, Kossan WG, Sulfolac 80 WG, Kvašljivi sumpor, Cosavet DF, Sumpor micro 80 WP, Sumpor močivi tiosam 80 mikro, Sumpor SC-80,Tekući sumpor, Sulfolac 85 SC .

U nasadima gdje je u prošloj godini bio jaki napad pepelnice moguće je za suzbijanje pepelnice na jabuci koristiti i sistemični fungicid:

Bupirimat: Nimrod 25 EC (do početka cvatnje i ne preporuča se miješanje sa ditiokarbamatima)

Pregledom nasada jabuke uočena je slabija pojava gusjenica savijača pupova te je potrebno pratiti pojavu ovih štetnika (kritični broj 10-15 gusjenica na 100 pupova) i po potrebi tretiranje.

U onim voćnjacima gdje postoje problemi sa jabučnom krvavom uši (Eriosoma lanigerum), potrebno je izvršiti pregled i po potrebi tretiranje pripravkom Pirimor 50 WG, koji djeluje i na sve ostale vrste lisnih ušiju.

U voćnjacima gdje je bilo problema sa pojavom crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) potrebno je pratiti pojavu ovog štetnika i to osobito proizvođači koji su u integriranoj proizvodnji jer je preporuka suzbiti prvu generaciju, a akaricidi imaju dozvolu za primjenu samo jednom u vegetaciji. 

Proizvođači upisani u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju voća za 2013. godinu. Od sredstva za zaštitu bilja koristiti ona koja imaju dozvolu za pojedinu  vrstu prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu, koji se nalazi na stranicama MP-a.

Sva obavljena tretiranja potrebno je unijeti u evidencijsku listu o uporabi sredstva za zaštitu bilja prema: Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12, članak 30, stavak 3).

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno pismenoj uputi koja se dobije prilikom kupnje sredstva.

Jadranka Berić, dipl. ing. agr.
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis