Obavijest povrtlarima 15.04.2013.

Vremenske prilike na području Bjelovarske –bilogorske županije tek sada dozvoljavaju pripreme i sadnju crvenog luka. Prije same sadnje luka, potrebno je izvršiti preventivnu zaštitu protiv lukove muhe (Hylemyia antiqua), koje izaziva «crvljivost» luka. Zaštitu možete obaviti tretiranjem čitave površine uz plitko unošenje u tlo (samo kod jakog napada i u konvencionalnoj proizvodnji) ili u redove prilikom sjetve ili sadnje. Pri tome je moguće koristiti pripravke: Dursban G- 7,5, Finish G-7,5. Oni se ne smiju koristiti pri proizvodnji mladog luka. Ovim sredstvima je istekla registracija i njihova primjena dozvoljena je do 01.07.2014.

Za suzbijanje žičnjaka i grčica hrušta u luku dozvolu ima pripravak Forse 1,5 i to primjenom u redove za vrijeme sjetve ili sadnje pomoću depozitora za granulirane insekticide.

U zaštiti usjeva luka iz lučica protiv nekih jednogodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova, nakon sadnje, a prije nicanja mogu se koristiti herbicidi na bazi pendimetalina: Stomp 330 E, Dost 330 (ne u luku za salatu), Pendigan 330 EC, (ovim sredstvima je istekla registracija i smiju se koristiti do 01.04.2014.),

Pendigan 330 EC,Stomp 330 E (nove registracije), Ston, Stong u dozi od 5 l/ha,

Panida grande u dozi od 3,8 l/ha.

Za suzbijanje travnih korova u luku iz lučice  može se primijeniti pripravak na bazi s-metolaklora: Dual gold 960 EC u dozi 1,25 – 1,4 l/ha.

Za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova mogu se koristiti herbicidi na bazi oksifluorfen: Goal EC, Galigan 240 EC, Verton EC, Gallus u dozi od 1-1,5 l/ha (ovi herbicidi mogu se koristiti i nakon nicanja luka, višekratno u smanjenim dozama 0,1 – 0,75 l/ha što i preporučujemo). Nisu dozvoljeni u mladom luku.

Za suzbijanje širokolisnih korova u proizvodnji luka iz lučice, može se primijeniti Afalon disperzija u dozi 1,35 l/ha. Dobri rezultati pokazali su se korištenjem kombinacije ovih herbicida.

Rano poslije nicanja (post-em), kada luk ima 1-3 u cijelosti razvijena lista može se za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova koristiti Filon 80 EC.

Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova može se koristiti Tomigan 250 EC i to kada se u luku (iz lučice) pojave 2-3 prava lista.

Starane 250 EC je moguće koristiti za istu namjenu kao prethodni kada je luk u stadiju 2-6 listova ,a korovi imaju 2-6 listova.

U stadiju razvoja 2 – 4 lista luka (iz lučica), kada širokolisni korovi imaju 2 – 6 listova ili u stadiju rozete višegodišnjih širokolisnih korova dozvolu ima i pripravak Lontrel 300. Primjena u mladom luku nije dopuštena.

Proizvođači upisani u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju povrća za 2013. godinu. Od sredstva za zaštitu bilja koristiti ona koja imaju dozvolu za pojedinu vrstu prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu, koji se nalazi na stranicama MP-a.

Sva obavljena tretiranja potrebno je unijeti u evidencijsku listu o uporabi sredstva za zaštitu bilja prema :Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN, 142/12, članak 30, stavak 3).

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno pismenoj uputi koja se dobije prilikom kupnje sredstva.

 

Jadranka Berić, dipl .ing. agr.
e-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis