Obavijest voćarima 12.04.2013.

Obzirom da je najavljena kiša, a breskve i nektarine se nalaze u fazi nabubrenih pupova, preporučamo izvršiti zaštitu protiv gljivice uzročnika sušenja grančica i paleži cvijeta (Monilinia laxa). Infekcija gljivice moguća je jedino kroz njušku tučka otvorenog cvijeta, uz prisutnost kiše. Preventivnu zaštitu izvršiti fungicidima: Chorus 50 WG, Switch 6,25 WG , Indar 5 EW, Zino, Bavistin FL, Kidan, Lupo, Teldor, Nativo 75 WG, Folicur WP 25, Chorus 50 WG, Signum .

Jabuke na području Virovitičko-podravske županije nalaze se u fazi mišjih uši. Potrebno je izvršiti preventivnu zaštitu protiv krastavosti lista (Venturia inaequalis) nekim od fungicida: Star 80 WP, Dithane M 45, Dithane DG neotec, Cittox MZ 80, Pinozeb M 45, Mankonor, Delan SC 750, Delan 500 SC, Delan 700 WDG.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja kao i pridržavati se Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju voća u 2013.godini (samo za one koji su upisani u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji)!

 

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis