Obavijest vlasnicima plantažnih nasada jabuka 11.04.2013.

Na većini lokaliteta jabuke se nalaze u fazi otvaranja pupova (BBCH 09 – vrhovi listića 5 mm iznad ljuski pupa), a na nekim položajima pupovi ulaze u fenofazu mišjih uši. Na području Moslavine tijekom proteklih sedam dana zabilježeno, je ovisno o lokalitetu, 20 do 25 mm oborina. Mogućnost novih oborina najavljena je za 12. i 13. travnja, što uz porast dnevne temperature zraka može pogodovati razvoju primarne zaraze uzročnikom kratavosti jabuka (Venturia inaequalisOd pripravaka predlažemo: Delan SC 750, Delan 500 SC ili Delan 700 WDG, ili pripravak na osnovi mankozeba (Dithane M-45, Pinozeb M-45, Mankozeb, Star 80, Mankonor i dr.). ). Voćarima savjetujemo da prije najavljenih oborina izvrše tretiranje plantažnih nasada jabuka.

Voćari koji do sada nisu izvršili niti jedno tretiranje u ovoj zaštiti mogu primijeniti pripravke na osnovi bakra.

Upozoravamo voćare da vrše pregled pupova na moguću prisutnost jabučnog cvjetojeda (Anthonomus pomorum), naročito u voćnjacima koji su u blizini šume. Pregled i suzbijanje jabučnog cvjetojeda potrebno je obaviti pri temperaturi zraka većoj od 12˚C jer je tada pojačana aktivnost ovog štetnika. Kritičnim brojem smatra se 15 odraslih insekata na 100 pregledanih pupova.

Za suzbijanje jabučnog cvjetojeda dopuštenje u konvencionalnoj proizvodnji ima pripravak Beta-Baythroid EC 025.

U voćnjacima gdje su ranijih godina zabilježene štete od potkornjaka, za smanjenje populacije ovog štetnika mogu se postavljati crvene ljepljive ploče i bočice s etilnim alkoholom.

Sukladno Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12 čl. 30) korisnici sredstava za zaštitu bilja moraju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

 

Suzana Slovic, dipl. ing. agr.
e-mail: Suzana.Slovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis