Obavijest voćarima 05.04.2013.

U fenofazi kretanja vegetacije u nasadima jabuka treba izvršiti zaštitu protiv bolesti fuzikladija odnosno krastavosti jabuka.

Nasadi se razlikuju u fenofazi ovisno o sorti i položaju.

Mogu se primijeniti fungicidi na bazi bakra- Champion, Bordoška juha, Kocide DF, Nordox 75 WG ,Nordox super, Cuprablau Z, Cuprabalu Z ultra i dr. u koncentracijama koje propisuje proizvođač.

Također je potrebno pregledati nasade na prezimljujuće stadije štetnika lisnih uši štitastih uši, crvenog pauka te po potrebi dodati mineralna ulja ili gotove tvorničke pripravke – Modro ulje, Crveno ulje, Plavo ulje.

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu koja se dobije prilikom kupovine u poljoprivrednoj apoteci i postupiti u skladu s njom.

Obratiti pozornost na propisane koncentracije, dozvoljenu fenofazu i vrijeme primjene.

Korištene pripravke upisati u evidencijsku listu.

 

Mira Živković, dipl. ing. agr.
e-mail:
Mira.Zivkovic@savjetodavna.hr