Obavijest ratarima 30.10.2012.

Budući da je sjetva ozimih žitarica uglavnom gotova,a vremenske su prilike pogodovale razvoju korova, trebat će se primijeniti herbicidi protiv uskolisnih ili travnih (ljulj, slakoperka, mišji repak, i dr.)i širokolisnih korova (mišjakinja, kamilica, mrtva kopriva, i dr.).

Herbicid treba primijeniti u fazi nakon sjetve, a prije nicanja kulture ili u fazi nakon nicanja kulture (razvijena 3-4 lista).

Preporuča se primjena nakon sjetve, a prije nicanja ili nakon nicanja kulture:
Tornado SC, Legato plus, Tena WP, Cougar SC, Logran, Filon, Tolurex 50 SC, Herbaflex SC.

Obavezno treba voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja u papirnatom ili elektroničkom obliku koja mora sadržavati sljedeće podatke: datum i vrijeme početka i završetka tretiranja; trgovački naziv pripravka; količina primijenjenog pripravka (doza, koncentracija); tretirana kultura; veličina tretirane površine (Pravilnik o uputama kojih se moraju pridržavati korisnici sredstava za zaštitu bilja NN 135/08; 73/10; 55/12).

Preparate koristiti prema uputama proizvođača! 

 

Tatjana Radiković, dipl. ing. agr.
e-mail:tatjana.radikovic@savjetodavna.hr