Obavijest voćarima 31.07.2012.

Od posljednje preporuke za zaštitu nasada jabuke proteklo je više od 14 dana.  

Savjetujemo ponoviti zaštitu nasada protiv krastavosti ili fuzikladija jabuke, primjenom jednog od kontaktnih fungicida na osnovi kaptana (K21) npr. Captan WP 50 , Merpan 50 WP, Stoper i sl. ili strobilurinskih pripravaka – Zato 50 WG (K21), Zato Plus (K21) koji djeluju i na pepelnicu.

Svi spomenuti pripravci imaju povoljno djelovanje i protiv bolesti ploda u skadištu. 

I dalje kontinuirano bilježimo let leptira jabučnog savijača. Protiv jabučnog savijača, a gdje je potrebno i protiv minera kružnih mina, može se ponoviti tretiranje  jednim od sljedećih pripravaka; Runner 240 EC (K14), Nomolt SC (K28), Calypso SC 480 (K14) ili Mospilan 20 SP (K14) i dr.

Tretiranje provesti na sortama na kojima se mogu poštivati karence (K)!

Poštivati mjere koje je potrebno poštivati radi zaštite pčela!
Prije tretiranja insekticidima odstraniti cvatući podrast, a tretiranje provesti u večernjim satima.

Birati pripravke koji su tijekom ove vegetacijske sezone najmanje korišteni tj. paziti na dozvoljeni broj tretiranja istom aktivnom tvari!

Pripravke koristiti prema uputi proizvođača i paziti na mogućnost miješanja fungicida i insekticida!

Margita Budiselić Kutle dipl.inž.agr.
e-mail: Margita.Budiselic.Kutle@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis