Obavijest voćarima 13.07.2012.

Napominjemo proizvođačima jabuka da je zbog produženog i značajnog leta minera kružnih mina (Leucoptera malifoliella) potrebno izvršiti zaštitu te primijeniti jedan od insekticida: Confidor SL 200, Boxer 200 SL, Magnum 200 SL, Dali, Congo, Calipso SC 480, Mospilan 20. Navedeni insekticidi djeluju i na jabučnog savijača (Cydia pomonella) te savijača pokožice ploda (Pandemis heparana) koji su ulovljeni u kritičnom broju.

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača!

Tretiranje uvesti u evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Đurđica Kšenek, dipl. ing. agr.
e-mail:
Djurdjica.Ksenek@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis