Obavijest voćarima 11.07.2012.

Od posljednje preporuke za zaštitu od bolesti na jabukama, proteklo je više od 14 dana,a najavljuje se mogućnost pojave lokalnih oborina, tako da je potrebno ponoviti tretiranje.

Od sredstava za zaštitu protiv krastavosti može se koristiti neki od kontaktnih fungicida vodeći računa o tome da se primjeni onaj koji je do sada najmanje puta korišten: Merpan 80 WDG, Captan 80 WG,Stoper,Captan 50, Merpan 50 WP,Captan WP 50,Polyram DF, Dithane M-45, Pinozeb M-45, Mankozeb, Star, Crittox MZ 80, Caiman WP,Mankor, Cadillac 80 WP, Mankoka, Dithane DG Neotec ili Delan 700 WDG, Delan 500 SC, Antracol WP 70, Chromoneb S-70. 

Suzbijanje pepelnice može se provoditi preparatima na bazi sumpora vodeći računa da tretiranja budu u večernjim, satima kada su temperature ispod 25°C.

Na nekim lokacijama došlo je do pojave mina; minera okruglih mina, stoga je potrebno izvršiti preglede i po potrebi tretiranje pripravkom: Mospila 20 SP koji ujedno suzbija i jabučnog savijača.

Na lokacijama gdje nema minera suzbijanje jabučnog savijača (čiji se let stalno bilježi) je moguće provesti pripravcima: Reldan 40 EC, Lino, Rely 40, Pyrinex 250 ME, Coragen.

Visoke temperature pogoduju razvoju crvenog voćnog pauka i rđaste grinje jabuke tako da je potrebno vršiti pregled i po potrebi provesti tretiranje .

Za suzbijanje šljivinog savijača (Cydia funebrana) dozvolu imaju pripravci Kaiso, BetaBaytroid EC 025 koji spadaju u skupinu sintetskih piretroida (ne idu u integriranoj zaštiti) i nije preporučena primjena na temperaturama višim od 25°C, zbog mogućnosti hlapljenja. Osim ovih pripravaka dozvolu ima i pripravak Coragen. Karence od navedenih pripravaka su 14 dana.

Sva obavljena tretiranja potrebno je unijeti u evidenciju o uporabi sredstva za zaštitu bilja koja se može voditi u papirnatom ili elektronskom obliku i to prema najnovijem izmjenama iz Pravilnik o uputama kojih su se obvezni pridržavati korisnici sredstava za zaštitu bilja NN 135/08, 73/10, 55/12).

Voćari upisani u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju voća za 2012. godinu te i koristiti sredstva za zaštitu bilja dozvoljena za pojedinu voćnu vrstu u skladu s Tehnološkim uputama.

Tretiranja provoditi u večernjim satima zbog visokih dnevnih temperatura.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno pismenoj uputi koja se dobije prilikom kupnje sredstva.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno pismenoj uputi koja se dobije prilikom kupnje sredstva.

 

Jadranka Berić dipl .ing. agr.
e-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis