Obavijest voćarima 14.06.2012.

Obavještavaju se voćari intenzivnih nasada jabuka da je tijekom proteklog kišovitog perioda palo oko 50 litara kiše, te da su ostvarene nove infekcije krastavosti. Preporuča se provesti zaštitu nasada od krastavosti i pepelnice. Primijeniti se može BELLIS u količini od 800 g na hektar ili TERCEL u količini od 2 kg na hektar ili ZATO u količini od 150 g na hektar ili STROBY u količini od 200 g na hektar.

Potrebno je provesti pregled na prisutnost crvenog voćnog pauka. Ukoliko se na 10 pregledanih listova nađe između 30 i 50 crvenih pauka potrebno je provesti suzbijanje primjenom akaricida npr. ZOOM u količini od 500 ml na hektar ili NISSORUN u količini od 300 ml na hektar ili ORTUS u količini od 1 L na hektar ili APOLLO u količini od 600 ml na hektar. Također je potrebno provesti pregled na prisutnost zelene i pepeljaste jabučne lisne uši, a ako se ustanovi veća pojava ušiju provesti suzbijanje primjenom aficida TEPPEKI u količini od 120 g na hektar. 

Voćarima koji će tretirati bio-preparatima i hobistima preporuča se protiv krastavosti primjena bio-preparata MYCOSIN VIN u količini od 5 kg na hektar, a protiv pepelnice kombinirati SUMPOR SC u količini od 2.5 L na hektar. Ukoliko je zamijećena povećana prisutnost crvenog voćnog pauka primijeniti PRIMU u količini od 1.5 L na 100 L vode ili NEEMAZAL u količini od 300 ml na 100 L vode, a ako je potrebno suzbijanje lisnih uši primijeniti NEEMAZAL u količini od 300 ml na 100 L vode. 

Obavezno je prije pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja pročitati priložene upute za uporabu. Otpadnu, ispražnjenu ambalažu od kemijskih sredstava za zaštitu bilja odložiti u specijalne kontejnere za opasni otpad. Kontejneri su postavljeni uz poljoapoteke. Korisnici državnih potpora dužni su za ispražnjenu ambalažu posjedovati prateći list od tvrtke CIAK d.o.o. kojim dokazuju da su ispravno zbrinuli ambalažu i također su dužni nakon provedenog tretmana voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. 

Gordana Lovrec, dipl. ing. agr.
E-mail:Gordana.Lovrec@komora.hr
 
Pripremi za ispis