Obavijest ratarima 22.05.2012.

Proizvođačima jarog ječma preporučujemo izvršiti tretiranje u fazi klasanja protiv dvije najvažnije bolesti: sive pjegavosti lista (Rhynchosporium secalis) mrežaste pjegavosti (Pyrenophora teres). Preporučujemo primjenu jednog od fungicida Amistar Extra 280 SC, Amistar 250 SC, Caramba, Folicur EW 250, Duet ultra, Prosaro 250 EC, Controlan, Falcon EC 460 EC, Opus Team, Artea 330 EC, Opera, Tilt CB 187,5 FW. 

Pripravke primijenite prema uputi proizvođača! 

Poljoprivredni proizvođači izvršeno tretiranje upišite u Evidenciju uporabe sredstava za zaštitu bilja! 

Đurđica Kšenek, dipl. ing. agr.
 
 
Pripremi za ispis