Obavijest ratarima 15.05.2012.

Nakon trećeg lista kukuruza primjenjuju se herbicidi koji imaju dominantno djelovanje preko lista korova. Njihova djelotvornost ne ovisi o oborinama, a izbor se vrši ovisno o prisutnim korovima na parceli.

Jednogodišnji širokolisni korovi (ambrozija, loboda, štir, dvornici i dr.) najosjetljiviji su kada imaju 2-4 lista. Za njihovo suzbijanje mogu se koristiti herbicidi Pardner, Piker, Bromotril EC, Basagran super, Peak 75 WG, Harmony 75 DF, Habit ili Callisto 480 SC. Callisto 480 SC se naročito preporučuje u slučaju prisustva mračnjaka (Abutilon theophrasti).

Preparati Dikocid, Deherban A, Dicopur, Diconit, Dikopin, DMA 6, Deherban A Extra, Dicopur E, Esteron extra 600 EC, Samba, Banvel 480S, Kolo 480S, Faraon, Dicamba 480 SL, Palacid 480, Solar 48, Motikan, Digal 480 SL, Diphar, Damba 70 SG, Loret, Lontrel 300, Lira, Logo 300, Cliophar 300 SL, Lotus 300 SL, Boss, Korgal 300 SL, Lontrax, Starane 250, Patrol, Tomigan 250 EC, Starline EC, Comet 250, Vorom, Pluss, Vega, Fox, Cambio, Casper 55 WG, Mustang i dr. osim jednogodišnjih suzbijaju i višegodišnje širokolisne korove (slak, osjak, …).

Za suzbijanje travnih korova (koštan, muhari, svračica, proso, sirak, pirika i dr.) primjenjuju se sredstva Motivell, Samson extra 6 OD, Innovate 240 SC, Marvel, Tarot 25 DF, Sorgum, Sparta, Trawel, Titan, Talon 25 WG, Equip OD i dr. U slučaju jake zakorovljenosti ili dugog razvučenog nicanja korova predlažemo razdijeljenu dvokratnu primjenu.

Ukoliko su prisutni travni i širokolisni korovi potrebno je kombinirati pojedina sredstva ili koristiti već gotove tvorničke kombinacije kao npr. Task 64 WG, Grid, Grizzly, Principal 53,6 WG ili Maister OD.

Provedeno tretiranje potrebno je zabilježiti u Evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja (sukladno Pravilniku o uputama kojih se moraju pridržavati korisnici sredstava za zaštitu bilja te uvjetima kojima moraju udovoljavati – NN 135/08).

Prije upotrebe sredstava obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača!

 

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.agr.
e-mail: Mirta.Krizanic@komora.hr

Pripremi za ispis