Obavijest voćarima 04.05.2012.

Za dane vikenda najavljene su nove količine oborina, te stoga preporučamo da se obavi zaštita jabuke protiv krastavosti kombinacijom sistemičnog i kontaktnog fungicida. Možete koristiti Score 250, Cros, Clarinet, Difcor, Scissor, Indar 5 EW i dr. u kombinaciji s Dithane M-45, Star 80 WP, Pinozeb M-45 Mankonor WP,  Mankozeb WP i dr. Navedeni sistemični fungicidi djeluju i na pepelnicu jabuke. Grančice zaražene pepelnicom mehanički odstraniti, iznijeti iz voćnjaka i spaliti.

U nasadima šljiva preporučamo provesti zaštitu protiv šupljikavosti lista pripravcima nabazi kaptana: Captan 50, Stoper, Merpan 50 WP, Captan WP 50. 

Obratite pozornost na pojavu lisnih ušiju na voćkama. U slučaju jače pojave koristiti jedan od insekticida: Mospilan 20 SC, Actara 20 WG, Calypso SC 480, Teppeki 500 WG, Confidor 200 SL, Boxer 200 SL, Magnum 200 SC i dr. 

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja. 

Obavljeno tretiranje uvedite u evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja. 

 

Martina Orešković, dipl. ing. agr.
e-mail: Martina.Oreskovic@komora.hr

Pripremi za ispis