Obavijest proizvođačima jabuka 04.05.2012.

Zbog najave nestabilnog vremena praćenog lokalnim pljuskovima u narednim danima za zaštitu jabuka protiv uzročnika čađave krastavosti (Venturia inaequalis) moguće je koristiti jedan od sistemičnih pripravaka: Score 250 EC, Indar 5 EW, Punch 10 EW,Systhane 12 E, Fond 12 E, Baycor WP 25 uz dodatak kontaktnog fungicida na osnovi mankozeba (Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Star 80 WP) ili ditianona (Delan SC 750, Delan 500 SC ili Delan 700 WDG). Navedeni sistemični fungicidi suzbijaju i pepelnicu jabuke. 

Za preventivnu zaštitu od obje navedene bolesti moguće je koristiti pripravke na bazi strobilurina: Stroby DF, Zato 50 WG, Tercel WG.

Na lovkama je ulovljen kritičan broj jabučnog savijača (Cydia pomonella) koji je počeo sa odlaganjem jaja te je potrebno izvršiti zaštitu jednim od pripravaka iz grupe regulatora razvoja: Match 050 EC, Runner 240 EC, Rimon 10 EC ili Insegar 25 WP.

Na pojedinim lokalitetima uočena je visoka populacija crvenog voćnog pauka te je potrebno provesti suzbijanje primjenom jednog od akaricida: Zoom 11 SC, Envidor SC 240, Vertimec 018 EC, Kraft 18 EC ili Demitan, Ortus 5 SC.

Pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača.

NAPOMENA! Korisnici sredstava za zaštitu bilja nakon tretiranja trebaju ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a ambalažu zbrinuti na propisan način.

 

Ivana Tomac Talajić dipl. ing.agr.
e-mail:Ivana.Tomac.Talajic@komora.hr

Pripremi za ispis