Obavijest ratarima 03.05.2012.

Pregledom usjeva žitarica utvrđena je pojava ličinki leme ili žitnog balca (Oulema melanopus, O.lichenis ).

Štete koje pričinjaju ličinke vidljive su na listovima u obliku uskih bijelih pruga.

Gdje je god moguće potrebno je suzbiti ličinke samo u žarištima. Takav način primjene insekticida je ekološki prihvatljiviji, te će se na taj način poštedjeti i korisni insekti (stjenice, bubamare).

Od insekticida za suzbijanje leme mogu se koristiti: Reldan 40 EC, Lino ili Rely 40 (1,25-1,75 l/ha); Fastac 10 SC, Direkt 10 SC, Direkt, Alfa 10 SC ili Fascon (0,1-0,12 l/ha); Decis 1,25 EC, Rotor 1,25 EC Roetem (0,4-0,6 l/ha), Decis 2,5 EC, Decide (0,2-0,3l/ha), Decis 100 EC (0,05-0,075 l/ha); Karate 2,5 EC (0,2-0,3 l/ha),Karate Zeon, Karis, Lambda 5 EC, Lambdex 5 EC (0,1-0,15 l/ha), Kaiso (0,1-0,15 kg/ha); Vantex (0,04-0,05 l/ha).

Navedeni insekticidi imaju dobro djelovanje i na žitne stjenice i lisne uši žitarica.

Nevedeni insekticidi dozvoljeni su i u integriranoj zaštiti žitarica.

Do stadija drugog koljenca za suzbijanje širokolisnih korova mogu se primijeniti herbicidi na osnovi djelatne tvari klopiralida: Lontrel 300, Lira, Loga 300, Cliophar 300 SL, Boss, Loret, Korgal 300 SL, Lontrax, Lotus 300 SL, u dozi 0,3 l/ha( ozima i jara pšenica i ječam), Vega ili Fox 1-1,5 l/ha (ozima pšenica i ječam, jari ječam i zob); herbicidi na osnovi fluroksipir estera: Starane 250 EC, Patrol, Tomigan 250 EC, Comet 250, Voro, Pluss, Starline EC 0,6-0,8 l/ha, Tandus 0,75-1 l/ha ozima pšenica, ječam, zob, raž, pšenoraž; 0,5-0,75 jara pšenica, ječam, zob. 

Navedeni herbicidi imaju dobro djelovanje i na neke višegodišnje širokolisne korove (slak, kiselica, kupina).

Za suzbijanje uskolisnih korova u ovoj fenofazi razvoja upotrijebiti Axial 5 EC.

Sredstva za zaštitu bilja koristiti prema uputama proizvođača.

 

dr.sc. Mirna Ceranić-Sertić
e-mail: Mirna.Ceranić-Sertic@komora.hr