Obavijest proizvođačima jagoda 25.04.2012.

Nasadi jagode na otvorenom nalaze se u fazi cvatnje. Ukoliko u vrijeme početka cvatnje i tijekom plodonošenja nastupi vlažnije razdoblje postoji veća opasnost od pojave sive plijesni (Botrytis cinerea). Pri povoljnim uvjetima za razvoj ove bolesti, znakove bolesti možemo naći na cvijetu i listovima no najčešće napada plodove gdje radi najveće štete. Bolest se na plodovima pojavljuje u obliku smeđe pjege sa karakterističnom sivkastom prevlakom i dovodi do propadanja ploda. Tretiranje protiv ove bolesti provodi se na početku cvatnje, u punoj cvatnji, na kraju cvatnje kao i početkom zriobe ukoliko u tom periodu prevladava kišno vrijeme.

Stoga se upozoravaju proizvođači da prate vremenske prilike i na osnovu toga odluče o potrebi tretiranja. Kod odabira fungicida treba voditi računa o karenci.

Prva tretiranja moguće je provesti pripravcima koji imaju duže karence:
Kidan, Lupo (karenca 14 dana).

Za kasnija tretiranja :
Switch 62,5 WG (karenca 7 dana)
Teldor SC 500 (karenca 4 dana)
Trichodex WP (karenca 4 dana)
Signum DF (karenca 3 dana)

Voćari upisani u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju voća za 2012. godinu te i koristiti sredstva za zaštitu bilja dozvoljena za pojedinu voćnu vrstu u skladu s Tehnološkim uputama. Sva obavljena tretiranja potrebno je unijeti u evidencijsku listu o uporabi sredstva za zaštitu bilja (NN.135/08 i 73/10).

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno pismenoj uputi koja se dobije prilikom kupnje sredstva.

 

Jadranka Berić dipl .ing. zaštite bilja
e-mail: Jadranka.Beric@komora.hr

Pripremi za ispis