Obavijest vinogradarima 20.04.2012.

Rane sorte vinove loze poput Chardonnay-a imaju izraste već oko 5-8 cm dok su pupovi kod kasnijih sorti tek krenuli. Savjetujemo stoga zaštitu samo ranih sorti vinove loze kod kojih su se već razvili izdanci i to protiv crne pjegavosti (Phomopsis viticola) i loznih grinja. Primjenjivati slijedeće kombinacije kontaktnih pripravaka:

Protiv crne pjegavosti koristite jedan od slijedećih pripravaka: Mankozeb, Dithane M-45, Polyram DF, Antracol WP, Delan WDG ili Star 80 WP.

Protiv loznih grinjakoristite jedan od pripravaka na bazi sumpora: Sumpor SC 80, Chromosul 80, Thiovit Jet WG, Kossan WG ili Cosavet DF.

Preporučeni pripravci protiv crne pjegavosti obuhvaćaju ujedno i zaštitu protiv plamenjače (Plasmopara viticola).

Sve navedene pripravke primjenjivati u koncentracijama navedenim u uputama za upotrebu korištenog pripravka, a nakon svakog tretiranja nazive korištenih sredstava obavezno upisati u evidencijski listi.

 

Ivica Lovrinčević, dipl. ing. agr.
e-mail: Ivan.Lovrincevic@komora.hr
kontakt telefon: 031/675-851;
         091/4882-847 
Pripremi za ispis