Obavijest vinogradarima 13.04.2012.

Nestabilne vremenske prilike koje trenutno vladaju, pogoduju širenju i razvoju crne pjegavosti ili fomopsisa (Phomopsis viticola).

Stoga, vinogradarima  preporučujemo da izvrše tretiranje svojih nasada.

U vinogradima gdje su se pojavili ili je razvijeno 2-3 listića prednost dajemo organskim fungicidima kao što su: Polyram DF, Star 80 WP, Dithane M-45,  Mankozeb,  Delan 700 WDG, Daconil 720 SC, Antracol WP 70 i dr.

U vinogradima sa kasnijim sortama koje su u fenofazi vunastog pupa koristiti preparate na bazi bakra (prognoza od 30.03.)

Gore navedenim preparatima mogu se dodati i preparati na bazi sumpora (Chromosul, Kalinosul, Thiovit jet, Kossan WG, Cosavet DF) koji djeluju protiv pepelnice, lozinih grinja te smanjuju klijavost piknospora fomopsisa. 

Na lokalitetima gdje je ranijih godina zamijećen veći napad grinja potrebno je tretirati sa  akaricidom npr. Demitan SC. 

Preparate koristiti prema uputama proizvođača! Nakon tretiranja potrebno je ispuniti i Evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja! 

Marina Kocijančić, dipl. ing. agr.
Pripremi za ispis