Sufinanciranje kopnene infrastrukture za ribarstvo

Na temelju članka 5. i članka 9. Pravilnika o provedbi programa razvitka seoskog prostora (NN 71/05, 37/06, 109/06, 96/07, 86/08) i Odluke o raspisivanju natječaja za mjeru 8. „Obnova i razvitak sela i seoskog prostora (ruralna infrastruktura, zaštita okoliša, uređenje zemljišta, ribarstvo, šumarstvo, lovstvo, diverzifikacija djelatnosti)“ za 2009. godinu pod nazivom „Sufinanciranje izgradnje kopnene infrastrukture za ribarstvo“ (Klasa: NP 320-01/09-02/3, Urbroj: 525-12-1-0453/09-1, od 26. kolovoza 2009. godine), Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja objavljuje

 NATJEČAJ
 

za dodjelu novčane potpore za mjeru 8. „Obnova i razvitak sela i seoskog prostora (ruralna infrastruktura, zaštita okoliša, uređenje zemljišta, ribarstvo, šumarstvo, lovstvo, diverzifikacija djelatnosti)“ za 2009. godinu pod nazivom „­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Sufinanciranje izgradnje kopnene infrastrukture za ribarstvo“

 1. Predmet natječaja je prikupljanje prijava za projekte izgradnje/sanacije/modernizacije/adaptacije ribarskih luka i/ili iskrcajnih mjesta namijenjenih za iskrcaj ribe te izrade dokumentacije potrebne za izgradnju/sanaciju/modernizaciju/adaptaciju ribarskih luka kao luka posebne namjene i/ili iskrcajnih mjesta u okviru luka otvorenih za javni promet.

 2. Pravo sudjelovanja na natječaj imajuLučke uprave, jedinice lokalne samouprave i područne (regionalne) samouprave i koncesionari pomorskog dobra.

3. Uvjeti koje podnositelji prijava moraju zadovoljiti:

  u slučaju da se prijava odnosi na izgradnju ribarske luke kao luke posebne namjene, da je područje određeno prostornim planom uređenja županije ili prostornim planovima općina i gradova za ribarske sadržaje,

 u slučaju da je podnositelj prijave koncesionar, namjena koncesije u Ugovoru o koncesiji mora biti gospodarsko korištenje ribarske luke/iskrcajnog mjesta odnosno korištenje za potrebe ribarstva (dostaviti kopiju Ugovora).

 u slučaju da se prijava odnosi na aktivnosti koje su predmet natječaja u iskrcajnim mjestima u okviru luka otvorenih za javni promet, iskrcajno mjesto mora biti navedeno u Odluci o popisu iskrcajnih mjesta za ribarska plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru („Narodne novine“, br. 64/09 i 66/09).

4. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja dodjeljuje financijska sredstva u skladu sa sljedećim kriterijima:

a)  za projekte izgradnje/sanacije/modernizacije ili adaptacije ribarskih luka kao luka posebne namjene ili iskrcajnih mjesta kao dijelova luka otvorenih za javni promet, sufinanciranje se vrši u iznosu do 80% opravdanih troškova izrade dokumentacije potrebne za ishođenje odgovarajućih dozvola sukladno propisima o gradnji ili dokumentacije potrebne za započinjanje radova u slučajevima kada sukladno posebnim propisima nije potrebno ishođenje dozvola, a najviše do 1.000.000,00 kuna,

b)  za projekte izgradnje/sanacije/modernizacije ili adaptacije ribarskih luka kao luka posebne namjene ili iskrcajnih mjesta kao dijelova luka otvorenih za javni promet, sufinanciranje se vrši u iznosu do 80% opravdanih troškova radova, a najviše do 1.500.000,00 kuna,

c)  prijave mogu obuhvatiti i izradu dokumentacije i obavljanje radova, u kojem slučaju ukupan iznos ne smije prijeći 1.200.000,00 kuna.

d) Trošak poreza na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljiv trošak, osim za podnositelje zahtjeva koji nisu u sustavu PDV-a.

5. Uz popunjen Obrazac zahtjeva za sufinanciranje podnositelji prijave na Natječaj moraju priložiti slijedeću dokumentaciju:

a)  U slučaju gradnje ribarske luke kao luke posebne namjene ili sadržaja u okviru ribarske luke kao luke posebne namjene, presliku prostornog plana uređenja županije, grada ili općine iz kojega je vidljivo da je područje predviđeno za izgradnju ribarskih sadržaja te da su zahvati na luci predviđeni prostornim planom uređenja,

b) U slučaju sanacije, adaptacije ili modernizacije iskrcajnog mjesta u okviru luke otvorene za javni promet, potvrdu nadležne Lučke uprave da se prostor nalazi u sklopu lučkog područja te da je namijenjen za iskrcaj s ribarskih brodova

c) U slučaju sanacije, adaptacije ili modernizacije ribarske luke kao luke posebne namjene ili iskrcajnog mjesta u okviru luke otvorene za javni promet, ukoliko se prijava odnosi samo na izvršenje radova, presliku ovjerenog glavnog projekta ili lokacijske dozvole

d) Računi/predračuni/ugovori/obvezujuće tri ponude iz 2009. godine

e) U slučaju prijave za sufinanciranje radova, ovjereni troškovnik

f)  Kopija upisa u odgovarajući registar

 6. Prednost pri odabiru projekata imati će podnositelji prijava sljedećim redom:

1) Zahvat značajno doprinosi uspostavi organiziranog sustava potrebnog za provedbu nadzora i kontrole u ribarstvu, te da doprinosi izjednačavanju uvjeta poslovanja u sektoru s onim u drugim državama na Sredozemlju.

2) Koncesionar luke/iskrcajnog mjesta je ribarska zadruga ili lučka uprava nadležna za lučko područje.

3) Koncesionar luke/iskrcajnog mjesta su jedinice lokalne samouprave.

4) Koncesionar luke/iskrcajnog mjesta su komunalna poduzeća u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

5) Luka/iskrcajno mjesto nalazi se na otocima I. skupine otoka sukladno Zakonu o otocima („Narodne novine“, br. 24/99, 32/02 i 33/06).

6) Luka/iskrcajno mjesto ima veći broj ribarskih plovila koje u njoj stalno ili periodično obavljaju iskrcaj što se dokazuje temeljem podataka Uprave ribarstva MPRRR

7) U luci/iskrcajnom mjestu obavlja se iskrcaj veće količine ulova, što se dokazuje temeljem podataka Uprave ribarstva MPRRR sukladno ispunjenim očevidnicima/iskrcajnim deklaracijama.

7. Rok za podnošenje zahtjeva na Natječaj je zaključno s datumom 15. 10. 2009.

8. Zahtjev se podnosi na obrascu Zahtjeva za sufinanciranje izgradnje kopnene infrastrukture za ribarstvo objavljenom na web stranici Ministarstva (www.mps.hr) u rubrici „Javni natječaji“, podrubrika „Ruralni razvoj“.

9. U razmatranje se neće uzeti Zahtjevi koji su zakašnjeli i/ili koji nisu u skladu s uvjetima Natječaja.

10. Konačnu odluku o odabiru Zahtjeva donosi Ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja na prijedlog Povjerenstva za odabir projekata razvitka seoskog prostora – za mjeru 8.„Obnova i razvitak sela i seoskog prostora (ruralna infrastruktura, zaštita okoliša, uređenje zemljišta, ribarstvo, šumarstvo, lovstvo, diverzifikacija djelatnosti)“ imenovanog na temelju Pravilnika o provedbi programa razvitka seoskog prostora.

11. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja sklopit će s podnositeljem odobrenog Zahtjeva za sufinanciranje Ugovor o sufinanciranju. Sudionici natječaja biti će obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 90 dana od dana zatvaranja natječaja.
 

12. Zahtjevi za sufinanciranje se dostavljaju putem preporučene pošte u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba OBAVEZNO čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i istu dostaviti na adresu:

 Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Uprava za ruralni razvoj, Upravna direkcija SAPARD/IPARD programa
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB
S naznakom:“Natječaj 2009. –mjera 8. „Sufinanciranje izgradnje kopnene infrastrukture za ribarstvo“NE OTVARATI

 Pored ovog teksta natječaja, zainteresirani mogući korisnici mogu na službenim stranicama Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja , pod kategorijom javni natječaji od Uprave za ruralni razvoj  pronaći vodič za korisnike i obrazac zahtjeva.

Okviri ovog natječaja su vrlo bitni i korisni za započinjanje izrade potrebne projektne dokumentacije i potpornih studija kao i za manje direktne zahvate u ribarsku infrastrukturu koji ne zahtijevaju značajnija sredstva.

Izvor: MPRRR
                                                           Područni odjel HZPSS –a Istarske županije
                                   mr. sc. Mario Lovrinov, viši stručni savjetnik za ribarstvo