Započinje spremanje sjenaže

Da bi dobili kvalitetnu krmu moramo je spremiti na vrijeme, a to znači pokositi travu u fazi vlatanja, kada je masa bogata listom i nema još pojave klasa. Talijanski ljulj u slučaju da je odgovarajuće prihranjen, kao trava sa najintenzivnijim porastom u proljeće nalazi se u fazi kada ga treba spremiti u sjenažu. Čeka se stabilna prognoza za potrebna tri-četiri dana za spremanje.

2.jpg

Talijanski ljulj pred košnju

Visina mase kada treba donijeti odluku o spremanju sjenaže je negdje 50-55 cm, a također ne treba dozvoliti da usjev odozdo počinje žutiti jer tada je sporiji naredni porast.

Ako je moguće košnju treba početi u popodnevnim satima kada je veći sadržaj šećera u biljci, iako ona gospodarstva koja imaju desetke hektara pod travom teško da se mogu tome prilagoditi. Da bi se pokošena masa ravnomjerno provenula treba je odmah rasresti po parceli.

3.jpg

Engleski ljulj pred košnju

Engleski ljulj je trava koja ima nešto sporiji dnevni porast i ne ide naglo u klasanje kao talijanski ljulj. Kako je ubrajamo u niske trave vrijeme za košnju je kada masa dostigne visinu 30-35 cm, a tada još nema pojave klasića.

Kod zasijanih smjesa trava i djetelina vrijeme košnje treba odrediti prema prema udjelu pojedinih vrsta. To znači u slučaju da prevladavaju djeteline treba čekati početak stvaranja cvjetnih pupova ili kada imamo više trava  u smjesi, za spremanje sjenaže se odlučujemo u momentu vlatanja trava.

4.jpg

Da bismo ostvarili 4-5 otkosa godišnje visina reza kose mora biti na 8-10 cm, kako bi travnjaci nakon prihrane čim prije započeli s ponovnim rastom. Ovakvom visinom košnje sprečavamo onečišćenje mase česticama tla i unos stare odumrle biljne mase u silos.

Područni odjel HZPSS-a Bjelovarsko-bilogorske županije,
Iva Majhen-Vlašiček, dipl. inž. agr., viši stručni savjetnik